Ve­te­ra­ne­ne bi­drar på ungt Amazon- lag

I fjor vin­ter star­tet Tom­my Ege­li se­song­opp­kjø­rin­gen med kun sju spil­le­re. Nå har han byg­get opp et so­lid Sør­lands­lag, som en­de­lig skal i gang med årets se­song. I dag bra­ker det løs.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Må­let i år er å kjem­pe på øv­re del av ta­bel­len, og i 2019 er kva­lik må­let. I 2020 tror jeg vi vil va­ere vir­ke­lig gode, sier Amazon-tre­ner Tom­my Ege­li.

Han had­de kun sju spil­le­re til rå­dig­het da de star­tet opp­kjø­rin­gen til fjor­års­se­son­gen. Det­te året har va­ert helt an­ner­le­des, og la­get han har fått på bei­na nå er et Sør­lands­lag man vir­ke­lig kan va­ere stol­te av. Her fin­ner man stort sett jen­ter fra lands­de­len, med no­en inn­slag uten­fra.

Valg­te Amazon

Tom­my Ege­li har god kon­troll over spil­ler­ne i lands­de­len, og har fått de fles­te som er gode nok for 1. di­vi­sjon til Grim­stad.

– Vi har hatt et sterkt øns­ke om å styr­ke sør­lands­pro­fi­len vår, og det har vi klart. Så har vi ispedd litt ru­ti­ner­te spil­le­re, med Kel­sey Hood, El­len Wiers­holm og Isa­bel­la Hayes, slik at vi kan få en se­song der vi har ho­det over van­net hele vei­en. Så vil den ta­lent­ful­le trop­pen vår bare bli ster­ke­re og ster­ke­re med åre­ne, sier han.

Fle­re av spil­ler­ne hans, der­iblant Ma­le­ne Oland Hau­gen og Mi­na Sofie Grøt­ter­ød Pe­der­sen, som beg­ge er på J16-lands­la­get, har fått til­bud fra topp­klub­ber, men de har av­slått. De vil spil­le i Grim­stad

– Hel­dig­vis har dis­se jen­te­ne så gode råd­gi­ve­re i sine fore­sat­te, at de blir va­eren­de her. Går de til en topp­klubb nå vil de fort måt­te spil­le 2. di­vi­sjons­fot­ball, for de er nok enda litt for uer­far­ne til å tak­le Topp­se­rie­spill. Men når dis­se jen­te­ne er fer­di­ge på gym­na­set, er de nok kla­re for Topp­se­rie­spill, og da hå­per vi selv­sagt at det blir i Amazon, sier han.

So­lid sen­tral­lin­je

Det var en li­ten ned­tur da Amazon ryk­ket ned i 1. di­vi­sjon for no­en år si­den, men Ege­li er klar på at det har va­ert bra for spil­ler­ne han nå job­ber med.

– De jen­te­ne her er hel­di­ge som har 1. di­vi­sjon som sin are­na. Vi har en vel­dig ta­lent­full tropp, og ved at dis­se unge jen­te­ne får spil­le 1. di­vi­sjons­fot­ball, så tror jeg de vil let­te­re ta topp­ni­vå­et om no­en år, enn det jen­ter på sam­me al­der vil gjø­re, selv om de er i en Topp­klubb, sier han.

Det er godt over 20 spil­le­re i trop­pen per dags dato, noe som er en styr­ke. Ege­li for­tel­ler at tre­nings­vin­te­ren der­for har va­ert vel­dig god.

– I fjor star­tet vi jo opp med kun sju spil­le­re, mens vi nå er fast en 18–19 spil­le­re. Det vil all­tid va­ere litt ska­der og syk­dom i en så stor tropp, men det har va­ert en vel­dig god tre­nings­vin­ter, selv om va­e­ret har bydd på litt ut­ford­rin­ger for oss, sier han. Ege­li sier at sa­er­lig de sis­te fem uke­ne har va­ert gode tre­nings­uker.

– Hva er styr­ke­ne til årets Amazon-lag?

– Vi har en vel­dig god sen­tral­lin­je, med El­len (Wiers­holm) i midt­en bak, vi har Kel­sey (Hood) på midt­en, og vi har Isa­bel­la (Hayes) frem­me. Men når det er sagt, så er vi fer­di­ge med det å be­kym­re oss for at spil­ler­ne våre er for unge. Vi har vist at er de gode nok, er de også gam­le nok, skry­ter han.

– Og svak­he­ten til la­get?

– Vi skul­le gjer­ne hatt fle­re venstre­bein­te spil­le­re, og så har vi nok litt å hen­te på ky­nis­me. Det må vi vi­dere­ut­vik­le, sier han.

Kas­tes til ul­ve­ne

Amazon se­rie­åp­ner på Le­ver­myr i dag lør­dag, og på mot­satt bane­halv­del står en av årets stor­fa­vo­rit­ter i 1. di­vi­sjon, Øv­re­voll Hos­le.

– Vi kas­tes ut til ul­ve­ne med en gang, når vi mø­ter stor­fa­vo­rit­ten i se­rie­åp­nin­gen. Men da får vi en god peke­pinn på hva topp­ni­vå­et i av­de­lin­gen er i år, og det er kan­skje like greit å se i førs­te kamp. Jeg tror topp­ni­vå­et til topp­la­get i fjor var bed­re enn det Øv­re­voll Hos­le kan vise i år, men jeg tror det blir en vel­dig jevn di­vi­sjon. Man­ge lag har for­ster­ket en del, så det er man­ge lag som ser bra ut, i alle fall på pa­pi­ret.

– Kan du si litt mer om årets mål?

– Et av våre mål i år er å ikke gjø­re det så spen­nen­de som det var i de to kam­pe­ne på tam­pen av se­son­gen i fjor. Vi øns­ker å fort­set­te å va­ere like gode som vi var hjem­me i fjor, der vi kun tap­te to kam­per. Vi var det nest bes­te la­get på hjemme­bane i fjor, og det øns­ker vi å va­ere i år også. De and­re la­ge­ne skal ikke ha lyst til å kom­me til Le­ver­myr, sier han.

– Og så gjel­der det å ta litt fle­re po­eng på borte­bane også. I fjor vant vi bare en borte­kamp, og det er ikke bra nok. Jeg tror vi kom­mer til å bli en av out­si­der­ne i år, av­slut­ter Ege­li.

Hjemme­kam­pen mot Øv­re­voll Hos­le star­ter klok­ken 15.

ÅRETS LAG: Den­ne gjen­gen dan­ner årets Amazon-lag. I dag se­rie­åp­ner de hjem­me mot Øv­re­voll Hos­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.