– Hvor er stolt­he­ten?

Anne Gu­ri­ne Heg­nar me­ner en ut­byg­ging på Torske­hol­men bør ta ut­gangs­punkt i by­ens his­to­rie og vi­ser blant an­net til Dok­tor Bergs bade­an­legg.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Anne Gu­ri­ne Heg­nar Grim­stad SV

Le­ser­nes me­ning: Grim­stad sen­trum – by­ut­vik­ling el­ler av­vik­ling?

I lik­het med man­ge and­re fikk jeg ka­fe­en i vrang­stru­pen da ide­ene til ut­for­ming av Torske­hol­men, Hans Han­sens bryg­ge og and­re om­rå­der i sen­trum ble pre­sen­tert i Grim­stad Adresse­ti­den­de for­ri­ge uke. At ord­fø­rer og Ven­st­res Arnt Gun­nar Tønne­sen også men­te at det kun­ne va­ere et godt inn­spill, var enda mer be­kym­rings­fullt.

For­sla­ge­ne vi­ser over­ho­det in­gen til­knyt­ning til noe av by­ens his­to­rie og saer­preg.

Jeg li­ker selv å rus­le langs Akers­elva med de gam­le fab­rikk­byg­nin­ge­ne som har blitt til ka­fe­er og kul­tur­bygg der, men å flyt­te den ar­ki­tek­tu­ren og ide­en til Torske­hol­men og også tet­te igjen byen med mørk mur­stein er så his­to­rie­løst at det ikke bur­de va­ere mu­lig.

Kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon ut­ta­ler at det var et øns­ke om å få fag­folk uten­fra til å kom­me med ide­er. Hvor­for må vi ha det? Det byen tren­ger for å få en god ut­vik­ling hvor his­to­ri­en er ut­gangs­punkt for vi­de­re ut­vik­ling er fag­folk som for­står be­tyd­nin­gen av det og skaf­fer seg nød­ven­dig inn­sikt.

Når ad­mi­ni­stra­sjo­nen be­stil­ler idé­myld­ring, må den for­ank­res på en måte som ut­vik­ler byen med ut­gangs­punkt i his­to­ri­en. Det vi har fått pre­sen­tert er nok en gang en av­vik­ling av byen. En over­byg­ning/bru? Som ser ut som et fiske­hjell er også en un­der­lig og frem­med kon­struk­sjon.

Det blir også spe­si­elt å få pre­sen­tert byg­nin­ger på Fag­skole­tom­ta på det om­rå­det det nå byg­ges barne­hage på. Kon­su­len­ter koster og må i alle fall ha rot i vir­ke­lig­he­ten.

Luk­sus­lei­lig­he­ter på Torske­hol­men vil også en hån mot by­ens be­folk­ning. Torske­hol­men har som nevnt av Trond Berg i tors­dags­avi­sen en lang tra­di­sjon med blant an­net og Fiske­bryg­ga å byg­ge på. Og når det gjel­der ar­ki­tek­tur har vi hatt Dok­tor Bergs bade­an­legg og ny­de­li­ge bygg. Med ut­gangs­punkt i det­te lig­ger det spen­nen­de mu­lig­he­ter for igjen å få Torske­hol­men til å bli et flott om­rå­de for by­ens be­folk­ning og tu­ris­ter.

Hvor er stolt­he­ten over egen by og ar­ki­tek­tur blitt av? For­slag om å bru­ke by­ens ar­ki­tek­tur blir møtt med at vi kan ikke ko­piere for­ti­da, for da blir det ku­lis­ser. Men å ko­piere fab­rikk­byg­nin­ger fra Akers­elva blir frem­stilt som tren­dy og mo­der­ne. Det er helt ab­surd.

Blir det der­imot pre­sen­tert for­slag som vi­ser re­spekt for den byen vi bor i, vil det kun­ne ska­pes en po­si­tiv hold­ning til ut­vik­lin­gen av Grim­stad sen­trum.

ARKIV

EN­GA­SJERT: Anne Gu­ri­ne Heg­nar spør i det­te inn­leg­get om Grim­stad sen­trum skal ut­vik­les el­ler av­vik­les.

SPEN­NEN­DE MU­LIG­HE­TER: Anne Gu­ri­ne Heg­nar skri­ver om by­ut­vik­lin­gen. «Når det gjel­der ar­ki­tek­tur har vi hatt Dok­tor Bergs bade­an­legg og ny­de­li­ge bygg», skri­ver hun. Bil­det vi­ser det tid­li­ge­re bade­an­leg­get på Torske­hol­men.

POST­KORT: Heg­nar vil at plan­leg­ger­ne skal ta ut­gangs­punkt i by­ens his­to­ris­ke ar­ki­tek­tur når Torske­hol­men plan­leg­ges.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.