Her får ikke ele­ve­ne lek­ser

Hes­nes mon­tes­sori­sko­le er ikke som alle and­re barne­sko­ler.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - UT­DAN­NING ➤ Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

➤ På Hes­nes mon­tes­sori­sko­le job­ber barn i ulik al­der med for­skjel­li­ge fag om hver­and­re. Og tak­ket va­ere lan­ge skole­da­ger gjør de seg fer­dig med ar­bei­det på sko­len, slik at de ikke får lek­ser. Li­ke­vel blir de selv­sten­di­ge, me­ner sko­lens pe­da­go­gis­ke le­der Wenche Fell­dal.

Adres­sa skri­ver fra tid til an­nen om hva som rø­rer seg på den lille sko­len med det litt spe­si­el­le nav­net, men ikke så ofte om hva som skil­ler den fra kom­mu­nens and­re barne­sko­ler.

For det førs­te er det en pri­vat­sko­le, noe som be­tyr at for­eld­re må be­ta­le for å sen­de bar­na sine hit. I mot­set­ning til man­ge and­re pri­vat­sko­ler hand­ler det ikke i det­te til­fel­let om at sko­len er kris­ten, el­ler fo­ku­se­rer på en an­nen re­li­gion, for den saks skyld. En mon­tes­sori­sko­le bru­ker en type pe­da­go­gikk opp­kalt etter grunn­leg­ge­ren, den ita­li­ens­ke le­gen Ma­ria Mon­tes­sori.

Hes­nes sko­le var grende­sko­le i 150 år, før den ble ned­lagt i 2003. Umid­del­bart ble det star­tet mon­tes­sori­sko­le, slik at bar­na kun­ne fort­set­te. I dag har sko­len 50 ele­ver. Litt un­der halv­par­ten er fra Hes­nes-om­rå­det, de and­re kom­mer fra res­ten av kom­mu­nen, og fra Aren­dal.

Adres­sa ble ny­lig in­vi­tert ut til sko­len for å se hvor­dan en van­lig for­mid­dag med un­der­vis­ning ar­ter seg. Her var barn i uli­ke ald­re spredt rundt i fle­re rom. No­en satt ved bord ale­ne el­ler i grup­per, and­re i en god­s­tol, og no­en på gul­vet. For­skjel­li­ge fag ble job­bet med om hver­and­re.

Wenche Fell­dal er pe­da­go­gisk le­der på sko­len. Hun for­kla­rer at al­ders­blan­din­gen skal sør­ge for et sam­spill mel­lom ele­ve­ne.

– Her kan ele­ve­ne hjel­pe hver­and­re. De la­erer mye av å la­ere bort noe til and­re, og de bru­ker et språk som er let­te­re å skjøn­ne for de and­re bar­na, sier hun.

Ikke tav­le

La­erer­ne på sko­len un­der­vi­ser på en an­nen måte enn i tra­di­sjo­nell klasse­roms un­der­vis­ning.

– Vi har ikke tavle­styrt un­der­vis­ning. Vi de­ler hel­ler inn i mind­re grup­per. Da blir også for­skjel­le­ne mind­re syn­li­ge.

I små grup­per og in­di­vi­du­elt job­ber ele­ve­ne i stor grad med spe­sial­la­get un­der­vis­nings­ma­te­ri­ell. På den må­ten skal ele­ve­ne kun­ne la­ere gjen­nom å gå fra det kon­kre­te til det abs­trak­te.

Det er spe­si­elt syn­lig i ma­te­ma­tik­ken, hvor det for ek­sem­pel bru­kes kuleramme, per­ler, uli­ke spill og farge­ko­der.

Der man på en of­fent­lig barne­sko­le hø­rer klok­ka rin­ge til fri­mi­nutt med jev­ne mel­lom­rom, får ele­ve­ne job­be uav­brutt i leng­re pe­rio­der på mon­tes­sori­sko­len.

– Vi har en lang ar­beids­økt på for­mid­da­gen. Vi øns­ker at ele­ve­ne skal få job­be i fred. Så kan de hel­ler ta en pau­se når de øns­ker det, sier Fell­dal, som på­pe­ker at en ringe­klok­ke kan for­styr­re kon­sen­tra­sjo­nen til en elev som er dypt in­ne i noe.

Når sul­ten kal­ler ...

Når Adres­sa er på be­søk ser vi også fle­re ele­ver som leg­ger ned ar­bei­det og tar seg en gul­rot, et eple el­ler be­gyn­ner å spi­se litt av mat­pak­ka. Her er det nem­lig ikke slik at ele­ve­ne må ven­te helt til fel­les mat­pau­se halv tolv, der­som det be­gyn­ner å rum­le i ma­gen al­le­re­de halv el­le­ve.

– Nå er jeg vel­dig sul­ten, sier Ge­org Ler­bo, etter å ha job­bet en stund med en matte­opp­ga­ve.

Så han spør la­ere­ren om lov til å hen­te mat­bok­sen. Etter­som klok­ka er over 10 og han har ar­bei­det frem til nå, får han lov til det.

Han set­ter seg til ret­te på en benk sam­men med Ben­ja­min Ber­gan Kn­ut­sen og åp­ner nis­ta. Det er jord­ba­er­syl­te­tøy på ma­ten, det li­ker han godt.

– Hva sy­nes du om at du kan gå og spi­se når du er sul­ten, og ikke må ven­te til det er mat­pau­se?

– Det sy­nes jeg er vel­dig bra, sier Ler­bo, før han set­ter ten­ne­ne i jord­ba­er­ski­va.

Må ta an­svar for egen la­e­ring

Alt det­te bun­ner i at sko­len øns­ker å gjø­re bar­na selv­sten­di­ge.

– Vi prø­ver å la­ere dem å ta an­svar for egen la­e­ring. De får an­svar for å gjø­re ar­bei­det fer­dig in­nen pe­rio­den er over. Vi får til­bake­mel­din­ger fra ung­doms­sko­le­ne om at ele­ve­ne her­fra er vel­dig selv­sten­di­ge, sier Fell­dal.

Her va­rer hver skole­dag til klok­ka 15, bort­sett fra fre­dag, hvor det er slutt klok­ka 13.

– Det be­tyr at vi har lekse­fri sko­le. Vi sy­nes det er bed­re at de er fer­di­ge med ar­bei­det på sko­len, sier Fell­dal.

Men hva så om man har barn og vur­de­rer Hes­nes mon­tes­sori­sko­le? Vil det va­ere dyrt? Ikke iføl­ge Fell­dal.

– No­en pri­vat­sko­ler har høy pris, noe som er eks­klu­de­ren­de. Vi leg­ger oss så lavt som mu­lig, sier Fell­dal, noe som be­tyr 1100 kro­ner i må­ne­den.

– De førs­te åre­ne er bil­li­ge­re enn om man går på en of­fent­lig sko­le og har SFO, sier hun.

Hes­nes har også SFO med sam­me pris som på kom­mu­na­le sko­ler, men på grunn av de lan­ge skole­da­ge­ne er det et lite brukt til­bud.

Me­ner mil­jø­et er mang­fol­dig

Et mye brukt ar­gu­ment mot pri­vat­sko­ler er at bar­na her ikke får ta del i fel­les­ska­pet på sam­me måte som på en of­fent­lig sko­le. På Hes­nes me­ner imid­ler­tid Fell­dal at mang­fol­det er stort etter­som ele­ve­ne kom­mer dit av man­ge grun­ner.

– No­en for­eld­re er le­ven­de opp­tatt av pe­da­go­gik­ken, mens and­re er opp­tatt av at det er en li­ten sko­le.

– Så det blir ikke et sne­vert mil­jø?

– Nei, vi opp­le­ver det ikke slik, og vi tror det er bra at kom­mu­nen har et valg. Man­ge for­eld­re er takk­nem­li­ge for at den­ne sko­len fin­nes.

KULERAMME: Vet­le And­re Wil­helm­sen bru­ker kuleramme i ma­te­ma­tik­ken, noe som skal gjø­re regne­styk­ke­ne mer kon­kre­te. Fag­la­erer Kaia Oles­dat­ter Pet­ter­sen hjel­per til.

TILPASSET: Lo­ka­le­ne og møb­le­ne er tilpasset bar­na. Hannah Lyk­ke Ber­gan (t.v.) og Ben­ja­min Ber­gan Kn­ut­sen ar­bei­der på gul­vet, mens Le­onor Amund­sen job­ber i en li­ten og kom­for­ta­bel stol.

SULTNE: Ben­ja­min Ber­gan Kn­ut­sen (t.v.) og Ge­org Ler­bo tar seg en tid­lig mat­pau­se når det rum­ler i ma­gen.

TEGNING: John Ke­vin Johnsen øver seg med pas­ser ved hjelp av tegning.

ORDKLASSER: Linn Dahl Jo­han­sen og Ma­lin Ma­lin­gam An­der­sen job­ber med ordklasser i norsk. Pe­da­go­gisk le­der Wenche

Fell­dal for­kla­rer. Ele­ve­ne bru­ker et spe­sial­la­get un­der­vis­nings­ma­te­ri­ell hvor hver ord­klas­se har sitt sym­bol.

KON­KRET: Da­ni­el Ra­en bru­ker fy­sis­ke mo­del­ler for å la­ere om geome­tris­ke fi­gu­rer. Bar­ne- og ung­doms­ar­bei­der Helene ro­se Arnt­sen hjel­per til.

GAM­MEL: Hes­nes sko­le var grende­sko­le i 150 år før det ble mon­tes­sori­sko­le i 2003.

MATCHEKORT: Da­ni­el And­re Dahl Jo­han­sen bru­ker her så­kal­te matchekort for å la­ere nav­net på uli­ke fug­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.