Hå­per dia­log­kafé blir møte­plass

Det er spørs­må­let når innvandrerrådet in­vi­te­rer til dia­log­kafé med pa­nel­de­batt på bi­blio­te­ket.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - INN­VAND­RING ➤ Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Egen­ge Emi­lie Re­gen­bo­gen og res­ten av innvandrerrådet in­vi­te­rer man­dag til de­batt på bi­blio­te­ket. De spør om in­te­gre­rin­gen lyk­kes.

Man­dag kveld er det åpent møte i sa­len på bi­blio­te­ket, og i til­legg til pa­nel­de­batt blir det inn­legg fra Ben Ra­fik, Jazi­ar Ra­di­an­ti og Ah­mad Alaasar.

– Det er vårt al­ler førs­te ar­ran­ge­ment, og vi har tenkt å ha fle­re sli­ke gjen­nom året. Det vi øns­ker å opp­nå er å ska­pe en møte­plass mel­lom inn­vand­re­re, lo­kal­be­folk­ning, po­li­ti­ke­re, kom­mu­nen og fri­vil­lig­he­ten, sier Eben­ge Emi­lie Re­gen­bo­gen, nest­le­der i innvandrerrådet.

Tror på in­ter­es­sant dis­ku­sjon

Kvel­dens tema er «Lyk­kes vi med in­te­gre­rin­gen i Grim­stad?».

– Vi skal ha pa­nel­de­batt, og da hå­per vi å få til en spen­nen­de dis­ku­sjon. Vi har in­vi­tert folk med for­skjel­lig bak­grunn, så vi hå­per det kan bli in­ter­es­sant, sier Re­gen­bo­gen.

De­bat­ten le­des av Ne­da Af­sha­ri Pour fra Bat­te­ri­et Sør, og i pa­ne­let sit­ter Lene Lange­myr (Frp), Ivar Thu­ne (Røde Kors), Tora Skip­per­vold (Kva­li­fi­se­rings­tje­nes­ten) og Issi­fou Ko­an­da (SV).

Det vil bli en­kel ser­ve­ring.

– Hvem hå­per dere kom­mer til en slik kveld?

– Vi hå­per at inn­vand­rer­ne kom­mer, for vi re­pre­sen­te­rer alle inn­vand­re­re i Grim­stad kom­mu­ne. Vi tror det kan bli vel­dig in­spi­re­ren­de å høre på his­to­rie­ne. Nord­menn er også hjer­te­lig vel­kom­men, for vi hå­per å ska­pe en møte­plass hvor de kan bli kjent med inn­vand­re­re.

– Er det et be­hov for mer av det­te? – Grim­stad kom­mu­ne job­ber med sa­ken. De har star­tet bro­byg­ger­rå­det, og fri­vil­lig­he­ten job­ber med det. Det skjer gans­ke mye bra, men det er frem­de­les et be­hov. Vi kan ikke ha nok av sån­ne til­tak, så der­for skal vi ha den dia­log­ka­fe­en, sier rå­dets nest­le­der.

IN­VI­TE­RER: Eben­ge Emi­lie Re­gen­bo­gen (t.v.), Azi­za Abou­jad og Ah­mad Noor i innvandrerrådet in­vi­te­rer til dia­log­kafé. Her sam­men med flykt­ning­kon­su­lent Astrid Aa­sen un­der et tid­li­ge­re ar­ran­ge­ment.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.