Støt­ter vars­ler­ne

Støtte­ak­sjo­nen for vars­le­re i Grim­stad kom­mu­ne skri­ver om penge­inn­sam­lin­gen i det­te inn­leg­get.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - DE­BATT På veg­ne av Støtte­ak­sjo­nen for vars­le­re i Grim­stad kom­mu­ne Kjeld Mal­de

Le­ser­nes me­ning: Fra og med i dag kan du va­ere med å støt­te dem som vars­ler om det som skjer i kom­mu­nen vår som ikke skul­le ha skjedd. De har, etter vår me­ning, blitt be­hand­let på en full­sten­dig uak­sep­ta­bel måte av så vel ad­mi­ni­stra­sjon som po­li­ti­ke­re.

Vi, Ha­rald Linde­mann, Jan Ryn­ning, Karl Mei­del Jo­han­sen og Kjeld Mal­de har, som det frem­gikk i Ag­der­pos­ten og Grim­stad Adresse­ti­den­des ut­ga­ver tirs­dag 3. april, tatt ini­tia­ti­vet til en inn­sam­lings­ak­sjon for å dek­ke vars­ler­nes ut­gif­ter til ad­vo­kat og lig­nen­de i sam­men­heng med vars­ling.

Grim­stad kom­mu­ne har ret­nings­lin­jer for vars­le­re ved­tatt så sent som 19 juni 2017. Kom­mu­nen har la­get en vars­lings­pla­kat og har også la­get etis­ke ret­nings­lin­jer. Det kan se ut for oss som dis­se ret­nings­lin­je­ne og også selve vars­lings­pla­ka­ten er glemt i den så­kal­te helse­kjøps­sa­ken.

Vars­lings­pla­ka­ten har en vi­sjon kalt «Grim­stad med vi­ten og vil­je». Den åp­ner med føl­gen­de etis­ke kjerne­ver­di­er: Åpen­het, re­de­lig­het, re­spekt og mot.

Det sy­nes for oss som om alle de fire kjerne­ver­di­ene er glemt. Det har mang­let åpen­het om­kring ut­gangs­punk­tet for vars­ler­ne: helse­kjøps­sa­ken. Kom­mu­nens le­de­re har va­ert ure­de­li­ge, og de har ikke vist re­spekt over­for vars­ler­ne. Vars­ler­ne har ut­vist mot, po­li­ti­ker­ne og ad­mi- ni­stra­sjo­nen har va­ert unn­vi­ken­de.

I på­ven­te av at det ska­pes trygg­het for vars­le­re, og mer for­ut­sig­ba­re ord­nin­ger som er i sam­svar med kom­mu­nens etis­ke ret­nings­lin­jer, vars­lings­pla­kat og ar­beids­miljø­lov, vil vi be be­folk­nin­gen gjen­nom den­ne støtte­ak­sjo­nen gi sin støt­te til spe­sial­råd­gi­ver Rag­nar Hol­vik og øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en.

Vi øns­ker å tak­ke dem for den tje­nes­ten de har gjort for sam­fun­net gjen­nom å vars­le, og vi øns­ker å bi­dra til en øko­no­misk trygg­het for dem. Det vil også gjel­de vars­le­re som se­ne­re kan kom­me i til­sva­ren­de si­tua­sjon.

Ret­ten til trygt å kun­ne vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold er av­gjø­ren­de for et vel­fun­ge­ren­de de­mo­kra­ti. Det­te bi­drar til stør­re åpen­het og vil va­ere et vern mot at gode samfunn ut­set­tes for in­ter­es­ser som tje­ner på at lo­ver, ord­nin­ger, ved­tak og and­re reg­ler ikke føl­ges.

Det går kan­skje an å få svar fra råd­man­nen og ord­fø­re­ren i Grim­stad om de sy­nes det var bra at det ble vars­let i helse­kjøps-sa­ken?

AK­SJON: «Ret­ten til trygt å kun­ne vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold er av­gjø­ren­de for et vel­fun­ge­ren­de de­mo­kra­ti», skri­ver Kjeld Mal­de (til venst­re) på veg­ne av Støtte­ak­sjo­nen for vars­le­re i Grim­stad kom­mu­ne. Her sam­men med Ha­rald Linde­mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.