Gle­der seg til vår­stem­ning i sen­trum

Be­rit Haa­land gle­der seg over å va­ere på plass i nye lo­ka­ler. Nå ser hun frem mot vår og et yren­de liv i sen­trum.

Grimstad Adressetidende - - NEWS - ➤ Ja­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

– Hvor­dan har den sis­te uka va­ert?

– Den har va­ert fan­tas­tisk, strev­som, her­lig, og en vel­dig god uke. Det har va­ert mye å gjø­re, men det har va­ert en ny­åp­ning og flyt­ting som har va­ert vel­dig fin. Det har blitt lite søvn og lan­ge da­ger, men det hø­rer med.

– Hva er det bes­te med å dri­ve bu­tikk i Grim­stad?

– Man kom­mer tett på kun­de­ne, det blir na­ert og fint og en god­het. Grim­stad er en li­ten by, men man­ge som kom­mer uten­bys fra syns det er ko­se­lig å kom­me til byen og bu­tik­ken. Man­ge øns­ker å ha et le­ven­de sen­trum, og er be­viss­te på å dra til byen. Vi mer­ker at man­ge gjør en inn­sats for å be­va­re sen­trum. Gode til­bake­mel­din­ger gjør at det blir lyst­be­tont å dri­ve bu­tikk.

– Hva er ut­ford­rin­ge­ne med å dri­ve i li­ten by?

– Det er stil­le ti­der på høs­ten og midt­vin­ters, da går man hel­ler hjem og ko­ser seg, og ikke så mye ut. Nå som det er vår sø­ker man mer ut i gata, ut på kafé, shop­pe litt, og løf­ter seg selv opp litt. Da drar man ut og for­ny­er seg, det sam­me rundt jul. Men det­te gjel­der ikke bare Grim­stad, det gjel­der over hele Nor­ge. Det­te er ikke en ur­ban stor­by. Sen­trums­pla­nen må ten­kes vik­tig gjen­nom, for å lage et liv som kan fun­ge­re for oss bu­tikk­ei­ere. Byen må va­ere åpen og til­gjen­ge­lig, og da er par­ke­ring vik­tig. Spe­si­elt i de stil­le må­ne­de­ne.

– Hvor­dan er en per­fekt helg for deg?

– Med min mann og mine barn, en tur hos min syke mor. Hyg­ge meg med dem, og litt med ven­ner.

– Hva er fa­vo­ritt­ma­ten lør­dag kveld?

– Lang­tids­stekt biff med stek­te to­ma­ter, sopp­stu­ing og fløte­gra­ti­ner­te po­te­ter. Jeg har man­ge fa­vo­rit­ter, men det­te er en god rett.

– Hva drøm­mer du om?

– Jeg rei­ser mye, men drøm­mer om be­sø­ke enda fle­re ste­der. Og pro­sjek­tet mitt, som er å hjel­pe fat­ti­ge en­ker med barn i In­dia. Det er et mikro­hjelps pro­sjekt, hjelp til selv­hjelp, Det er noe jeg star­tet for man­ge år si­den, kjøp­te inn sy­ma­ski­ner til kvin­ner. Nå kan de hjel­pe hver­and­re. Det en­ga­sje­rer meg. De får opp­drag for and­re sto­re ak­tø­rer. I In­dia lig­ger kvin­ner ne­derst på rang­sti­gen, men på den­ne må­ten får de lønn, pau­ser, og gode ar­beids­vil­kår. Jeg er der nede hvert enes­te år. Vi støt­ter også et barne­hjem, hver må­ned. Det er en vik­tig del for meg, så i hvert fall 10 pro­sent av over­skud­det fra Mye fint går dit. Det er vik­tig å va­ere en­ga­sjert i noe som be­tyr noe. Det er gøy med mote og fashion, men det er vik­tig å gjø­re noe som er godt for hjer­tet.

– Tror du det er mer mel­lom him­mel og jord?

– Bi­be­len er på natt­bor­det, så ja, det er det. Jeg ser etter det gode i men­nes­ket hele ti­den, og klem­mer er vel­dig vik­tig. Det er vik­tig å fo­ku­se­re på det gode.

NY­ÅP­NING: Tors­dag for­mid­dag åp­net Be­rit Haa­land opp i nye lo­ka­ler. El­ly Ellingsen var en av dem som var inn­om bu­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.