Norsk kul­tur?

Høy­res lands­møde var kje­de­li­ge­re enn van­lig. De had­de bare to glass rødvin til mid­da­gen, kom­men­te­rer Rei­dun på Kni­be­heia.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Det var visst ikkje så gildt den her­re gan­gen, sjøl om egga kom på plass. Å e du ten­ker på nå?

Jo­han­n­es er in­ne i sin dag­li­ge hjerne­trim, når han har fått med seg ny­he­de­ne i lyd og tekst.

E les­te og hør­te om lands­møde til Høy­re, suk­ker han. Det blei hev­da at det var kje­de­li­ge­re enn van­lig, og ikkje bare pga. ta­len til Er­na. Det var lide spri­tu­elt, de had­de bare fått to glass rødvin til mid­da­gen, og nar­spila had­de slut­ta fle­re ti­mer før fro­kost!

Ikkje var der no­en ny­he­der om udskei­el­ser i bøtte­kot­tet hel­ler. Men i hver fall fikk de på plass å kvinn­folkegga skal kun­ne ta sin vei. Åf­fer skal det bare ve­re kal­ven som blir tatt fra mora etter fød­se­len, som ikkje skal ve­re sam­men med opp­ha­vet, og vide å de kom fra. Mi skal ha re­spekt for vi­denska­ben.

Mi hus­ker at det ei tid til­ba­ge blei for­søkt å fin­ne ud å norsk kul­tur er, både av mi­nist­re og folk med haue prop­pa med den slags. Men det blei jo med for­sø­ge, for de var bl.a red­de for å tråk­ke de multi­kul­tu­rel­le på ter­ne.

Men Jo­han­n­es har man­ge ting han kun­ne nev­ne som norsk kul­tur i til­legg til rømme­g­raud. Ta for ek­sem­pel fyl­la. Når lands­møde til Høy­re blei en skyg­ge av tid­li­ge­re, og det var vans­ke­lig å få det so­sia­le li­vet til å blomst­re, var det nok for­di der var så lide rødvin og and­re be­ru­sen­de her­lig­he­der.

Men så er der hel­dig­vis and­re som tar vare på den de­len av kul­tu­ren. Tenk bare på de som drar til Strøm­stad i pås­ka, las­ter bi­le­ne og seg sjøl ful­le av al­ko­hol, og min­ner svens­ke­ne på norsk kul­tur. Og nå skal jo ru­sen au i no­en uger bi­dra til norsk kul­tur før ek­sa­men.

Jo­han­n­es og e var for man­ge år si­den i Sien­na i Ita­lia. Han er så glad i hes­ter, og vil­le se et heste­løb på tor­vet der ne­re. Alle by­de­le­ne stil­te med hest og ryt­ter, etter må­ne­der med for­be­re­del­ser, sy­ing av drak­ter og sånn. Etter lø­bet var mi i den by­de­len som had­de vun­net. Der had­de bøn­de­ne i om­rå­det satt tøn­ner med vin i ga­de­ne til gra­tis an­ven­del­se. Der var visst 70.000 in­nen­for mu­re­ne. Jo­han­n­es og e så in­gen ful­le den kvel­den. Det var gildt å opp­le­ve ita­li­ensk kul­tur.

Det var au gildt å se teg­nin­ge­ne til Le­va Ur­ban av det nye Grim­stad. Jo­han­n­es lur­te på å det var for no­en tors­ker som had­de fun­ne på å byt­te navn på hol­men - Mad­hol­men!

E sa at de sann­syn­lig­vis plei­er å gå på Mad­hal­len i Oslo, for det lig­na. Den er jo gild og flott, men der er jo in­gen inn­sei­ling foran og en hvid lands­by bag. Kun­ne det ve­re en ide å ta det med i be­trakt­nin­gen når en teg­ner for­slag til by­ens an­sikt mod sjø­en?

Mi tror gjer­ne at en kom­bi­na­sjon av lei­lig­he­der og udsalg med kort­reist mad kun­ne ve­re noe der ude. Da kun­ne mi pe­ni­sjo­nis­ter flyt­te ner der, og bru­ge opp spare­pen­ge­ne før mi tak­ker for oss, på miljø­venn­lig mad fra Red­dal og and­re ste­der.

Eks­tra gildt var det i hvert fall at ord­fø­re­ren min­na oss på at inn­byg­ger­ne skul­le ve­re med på pla­ne­ne fram­over. Jo­han­n­es tenk­te på plas­se­rin­gen av bi­blio­te­ket og lo nes­ten på seg pung­brokk!

God helg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.