Over 200 ble med på sang­kveld i Misjonssalen

Over 200 sang­gla­de men­nes­ker strøm­met lør­dags­kvel­den til Misjonssalen der Tryg­ve Bjerkh­reims ven­ner ar­ran­ger­te kon­sert.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - KULTURKVELD Bjørn Olav Karlsen

Der var sang av blant an­net et pro­sjekt­kor un­der le­del­se av Tor­bjørn Kroge­dal, sønn av en an­nen, ikke ukjent sang­for­fat­ter, Je­sper Kroge­dal. Der var også flott sang av Eli­sa­beth Lille­bø Saeth og Sigrid Ka­ri­ne Belt.

Le­der av Tryg­ve Bjerkh­reims ven­ner, Kåre Ekroll le­det kvel­den på en flott måte. Der fikk vi høre om hvor­dan Tryg­ve møt­te sin kone Thea, der han på sin for­sik­ti­ge frem­ferd og etter nøye plan­leg­ging fikk vek­ket hen­nes opp­merk­som­het.

Vi fikk også høre om hvor­dan han på man­ge finur­li­ge må­ter og si­tua­sjo­ner fikk in­spi­ra­sjon til å skri­ve sine san­ger med sin grøn­ne penn. Thea og Tryg­ve Bjerkh­reim etter­lot seg in­gen barn, men ar­ven etter dik­te­ren er en om­fangs­rik lit­te­ra­er pro­duk­sjon som Lun­de For­lag har sam­let i en minne­ut­ga­ve 20012002.

Man­ge av san­ge­ne og sal­me­ne hans vil leve i lan­ge ti­der. Tryg­ve Bjerkh­reim er vel en av de få nors­ke krist­ne ly­ri­ke­re som har fått sin egen venne­for­ening. TBV, som ble stif­tet i Oslo 2. mai 2005, ser som sin opp­ga­ve å hol­de min­net om Bjerkh­reim le­ven­de i nye ge­ne­ra­sjo­ner, ikke for å dyr­ke en per­son, men for å ver­ne om og ved­li­ke­hol­de den ån­de­li­ge ar­ven han har etter­latt oss.

TBV vil også hol­de hans dikt­ning og for­fat­ter­skap ak­tu­ell og frem­me ut­gi­vel­ser og spred­ning av hans lit­te­ra­ere pro­duk­sjon av sal­mer og san­ger samt frem­me hans idea­ler og hva han stod for av ån­de­li­ge ver­di­er: Bi­bel­tro­skap, den krist­ne vek­kel­ses­ar­ven, mi­sjons­kal­let, det fol­ke­li­ge, det na­sjo­na­le og be­und­rin­gen av Guds ska­per­verk.

FOTO: GUN­NAR A. ARNT­SEN

GODT OPP­MØTE: Over 200 had­de fun­net vei­en til Misjonssalen for å del­ta på sang­kveld sist lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.