Klart for ny se­nior­mes­se

Fjor­årets se­nior­mes­se sam­let sva­ert man­ge nys­gjer­ri­ge se­nio­rer på Dahls­ke. Nå gjen­tar ar­ran­gø­ren suk­ses­sen.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - SE­NIOR­MES­SE ➤ An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Mes­sen blir holdt først­kom­men­de ons­dag, på Dahls­ke.

– Vi ar­ran­ger­te se­nior­mes­se for førs­te gang i fjor, og vi fikk vel­dig mye po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger på ar­ran­ge­men­tet, og på at det­te var nyt­tig, for­tel­ler Kris­tin Sig­mond, som er fri­vil­lig­hets­ko­or­di­na­tor i Grim­stad kom­mu­ne.

Se­nior­mes­sen er mes­sen for de godt voks­ne. En mes­se for dem som vil plan­leg­ge frem­over, ta vare på egen helse og opp­le­ve nye ting. Her kan du se hvil­ke mu­lig­he­ter og til­bud som fin­nes i egen re­gion. Over 30 uli­ke ak­tø­rer vil va­ere på plass på Dahls­ke ons­dag, både of­fent­li­ge, pri­va­te og fri­vil­li­ge. De vil va­ere til­gjen­ge­li­ge for en prat og pre­sen­te­re sine til­bud, pro­duk­ter og tje­nes­ter.

Her kan man få mye in­for­ma­sjon om blant an­net tre­nings­og ak­ti­vi­tets­mu­lig­he­ter i kom­mu­nen, bruk av tek­no­lo­gi, bank­tje­nes­ter, er­na­e­ring, helse­pro­duk­ter, tje­nes­ter og fri­vil­lig­het for å nev­ne noe.

Inn­holds­rikt pro­gram

I til­legg til at det er mu­lig å gå rundt og få mye in­for­ma­sjon, vil det også bli mu­lig­he­ter til å få med seg uli­ke fore­drag. Pro­gram­met er full­spek­ket.

Først ut er Kom­mu­nal­sjef for Helse og om­sorg, Aase Syn­nø­ve Hobbesland, som vil stå for åp­nin­gen sam­men med livs­gle­de­ko­ret «Evig ung». Der­et­ter blir det uli­ke fore­drag, der te­ma­ene er «Lege­mid­ler til nyt­te og be­sva­er» ved far­ma­søyt Trond Rauds­and­moen fra Boots apo­tek, «Hva er egent­lig vel­ferds­tek­no­lo­gi?» ved Sil­je Bjer­k­ås fra Grim­stad kom­mu­ne, og «Di­gi­ta­le tren­der i bank og fi­nans» ved Pia Chris­ti­ne Wold fra Spare­ban­ken Sør. Det blir også se­niordans.

– En an­satt i kom­mu­nen job­ber med helse­frem­men­de hjemme­be­søk, og be­sø­ker alle over 78 år, som bor hjem­me og som ikke får no­en tje­nes­ter fra kom­mu­nen. Hun ser hva eld­re har be­hov for å vite mer om, og hun får man­ge spørs­mål som ofte går igjen. Ut ifra det­te har vi sett hva se­nio­rer er opp­tatt av, og så­le­des la­get det­te pro­gram­met, sier Kris­tin Sig­mond.

La­e­re­rikt og so­si­alt

Hun hå­per at årets mes­se blir like god som i 2017.

– Det var vel­dig god stem­ning her i fjor. Vi var jo vel­dig spen­te på om fore­dra­ge­ne vil­le trek­ke folk, og det gjor­de de. Det var stu­fullt, så det var man­ge her som kom for å la­ere noe nytt, for­tel­ler Sig­mond.

Hun kan el­lers fris­te med åpen kafé, og for­tel­ler også at den­ne etter­mid­da­gen blir sva­ert so­si­al og hyg­ge­lig.

– Den­ne mes­sen hand­ler om hva hver en­kelt kan gjø­re for at de­res se­nior­liv kan bli så bra som mu­lig. Hvil­ke til­bud er det til min al­ders­grup­pe, hva fin­nes av vel­ferds­tek­no­lo­gi, og hva fin­nes der ute som jeg kan ha nyt­te av, sier hun.

Ar­ran­ge­men­tet, som er i regi av Grim­stad Fri­vil­lig­sen­tral og Helse­frem­men­de hjemme­be­søk, er ho­ved­sa­ke­lig for se­nio­rer, men alle er hjer­te­lig vel­kom­ne.

ARKIV

FOLKSOMT: Det var man­ge som had­de fun­net vei­en til fri­vil­lig­hets­mes­sa i fjor. Ar­ran­gø­ren hå­per like stor suk­sess også i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.