Elve­ei­ere mø­tes for å snak­ke om lak­sen

Ned­re Ni­d­elv Elve­ei­er­lag skal dis­ku­te­re villak­sen når det mø­tes på Strand ho­tel Fevik ons­dag 18. april.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Le­der i Ned­re ni­d­elv Elve­ei­er­lag

Inn­sendt bi­drag: Ni­d­elva har for man­ge år si­den va­ert en flott lakse­elv som har gitt gode fangs­ter. Etter sur ned­bør, vann­kraft­ut­byg­ging og end­rin­ger i elva ble lakse­be­stan­den be­ty­de­lig re­du­sert i 1970– og 80-åre­ne, – ja kan­skje helt borte. I 2006 ble elva full­kal­ket og vann­kva­li­te­ten tilpasset lak­sens krav. Grunn­ei­ere i den lakse­fø­ren­de strek­nin­gen mel­lom Bøy­le­foss og Aren­dals ut­løp er or­ga­ni­sert i Ned­re Ni­d­elv Elve­ei­er­lag. Vi ar­bei­der sam­men med Ag­der Ener­gi, Fyl­kes­man­nen i Aust– og Vest-Ag­der; Aren­dal, Grim­stad og Fro­land kom­mu­ner og Miljø­di­rek­to­ra­tet for å få Ni­d­elva til igjen å bli en lakse­elv vi kan va­ere stol­te av.

Mye kan og må gjø­res for at vi igjen skal se Ni­d­el­vas stor­het som lakse­elv. Uli­ke un­der­sø­kel­ser og ut­red­nin­ger gir grunn­lag for å gjen­nom­føre til­tak som gir re­sul­ta­ter. Ned­re Ni­d­elv Elve­ei­er­lag øns­ker fo­kus på elva og vil til­rette­leg­ge for bruk og at alle skal få an­led­ning til å prø­ve fiske­lyk­ken. Vi lar i år som i fjor ung­dom til og med 17 år og jen­te­ne uan­sett al­der fiske gra­tis i elva. Det tror vi at vi er ale­ne om i Nor­ge.

Gjen­nom 4 pro­gram­mer som ny­lig ble sendt på NRK om Den fan­tas­tis­ke villak­sen har Ken­neth Bru­vik in­spi­rert man­ge og pre­sen­tert den fa­sci­ne­ren­de villak­sen. Vi har til vårt årsmøte 18.april va­ert så hel­dig å få Ken­neth Bru­vik til å kom­me og in­spi­re­re oss i ar­bei­det med Ni­d­elva.

Pro­gram­met er for øv­rig: Frode Kroglund, - fiske­for­val­ter hos Fyl­kes­man­nen i Aust- og VestAg­der gir oss sta­tus i Ni­d­elva på 10 mi­nut­ter.

Ken­neth Bru­vik får ca. 1,5 t til dis­po­si­sjon. Vi er for­vent­nings­ful­le til hva han vil for­mid­le. Ed­gar Om­mund­sen, Ag­der Ener­gi og Tor­mod Ha­rald­stad, NIVA vil for­tel­le om til­tak og un­der­sø­kel­ser i Ni­d­elva.

Vi leg­ger års­mø­tet til Strand Ho­tel i sa­len Him­mel og Hav og in­vi­te­rer alle til å kom­me og høre mer om Villak­sen og Ni­d­elva. Det er sto­ler til 150 og vi hå­per å få plass til alle. Kje­tel Vi­dar Kit­tel­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.