Grim­stad får frivilligbørs

Grim­stad får sin førs­te frivilligbørs i ok­to­ber. Nå vil ar­ran­gø­ren få i gang tanke­pro­ses­sen hos be­drif­ter, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og of­fent­lig virk­som­het.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Vi har hatt lyst til å ar­ran­ge­re en frivilligbørs en stund. I no­vem­ber var vi en li­ten de­le­ga­sjon fra Grim­stad i Dram­men, der jeg, ord­fø­rer, en po­li­ti­ker og en an­nen fra kom­mu­nen reis­te for å se når de had­de sin førs­te frivilligbørs der. Etter det fikk vi enda mer lyst til å gjø­re det­te her, sier Kris­tin Sig­mond, som er fri­vil­lig­hets ko­or­di­na­tor i Grim­stad kom­mu­ne.

Frivilligbørs er et in­ter­na­sjo­nalt kon­sept, med sin opp­rin­nel­se fra Ne­der­land. Nå har det alt­så nådd Grim­stad, og 11. ok­to­ber fin­ner det sted her.

– På en frivilligbørs mø­tes lo­ka­le be­drif­ter, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og of­fent­lig virk­som­he­ter an­sikt til an­sikt og ut­vik­ler øns­ker og ide­er til sam­ar­beid. I lø­pet av et par ti­mer ska­pes nye mu­lig­he­ter, lo­ka­le nett­verk og kon­kre­te sam­ar­beids­av­ta­ler, sier Kris­tin Sig­mond.

Få til mer sam­men

Hun for­tel­ler at Fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner ofte ser hva slags be­hov de har for hjelp, men at de ofte ikke er klar over at de også har mye å til­by and­re.

– Vi tror på at vi kan få til mer sam­men. På Fri­vil­lig­bør­sen byt­ter vi tje­nes­ter, ikke pen­ger, sier hun.

– Det er en del be­drif­ter som bi­drar med pen­ger til lag og for­enin­ger, men vi ten­ker at de også kan bi­dra med ak­ti­vi­tet og med fy­sisk til­stede­va­er­el­se, der de er til ste­de og ut­fø­rer noe. I pølse­bua på en Jerv-kamp, el­ler som sjå­fø­rer som kan kjø­re barne­ko­ret til kir­ka. Her er det bare fan­ta­si­en som set­ter gren­ser for hva man kan byt­te av tje­nes­ter, leg­ger hun til.

Hun kom­mer også med et an­net ek­sem­pel.

– Så har du for ek­sem­pel en foto­klubb el­ler kunst­for­ening, som kan­skje tren­ger et ut­stil­lings­lo­ka­le. Hva med å bru­ke en kom­mu­nal byg­ning, el­ler en be­drifts­byg­ning til det?

In­for­ma­sjons­møte i mai

Nå ber Kris­tin Sig­mond lo­ka­le be­drif­ter, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og of­fent­lig virk­som­he­ter om å be­gyn­ne tanke­pro­ses­sen, for å fin­ne ut hva de kan bi­dra med, og hva de kun­ne ten­ke seg å få til­ba­ke i byt­te.

– Vi har sendt ut in­vi­ta­sjon om et in­for­ma­sjons­møte vi skal ha 24. mai. Det har vi sendt ut til alle lag og for­enin­ger som vi had­de e-pos­ten til. Er det no­en som li­ke­vel ikke har fått in­vi­ta­sjo­nen er de hjer­te­lig vel­kom­ne til in­for­ma­sjons­mø­tet, sier Sig­mond. Ar­ran­ge­men­tet skal fore­gå på bi­blio­te­ket.

Nå må vi få ut in­for­ma­sjo­nen om den­ne bør­sen, og så blir det mu­lig å mel­de inn hva man kan bi­dra med, og hva man øns­ker av tje­nes­ter til­ba­ke etter hvert. Alt sam­les i en data­base, som alle på­meld­te ak­tø­rer får til­gang til, for­tel­ler hun.

Uli­ke av­ta­ler

Når det er børs­dag kom­mer folk godt for­be­redt, og så er det meg­le­re som skri­ver av­ta­len der to par­ter skrift­lig­gjør sin av­ta­le. Alle av­ta­ler kom­mer opp på veg­gen, slik at alle kan føl­ge med på hvil­ke av­ta­ler som bli inn­gått.

I Dram­men kom­mu­ne ble det i lø­pet av én time på bør­sen, inn­gått 168 av­ta­ler, da de had­de børs i no­vem­ber. No­en av­ta­ler er en én gangs av­ta­le, and­re går over fle­re gan­ger og over tid.

– Det­te er en an­led­ning til å løf­te blik­ket og kik­ke over til and­re for å se om de har noe som jeg kan ha nyt­te av og om jeg har noe som de kan ha nyt­te av, av­slut­ter fri­vil­lig­hets­ko­or­di­na­to­ren.

Det er Grim­stad kom­mu­ne ved Fri­vil­lig­sen­tra­len pri­ma­ert som er mo­to­ren for den­ne bør­sen. Ar­beids­grup­pen som job­ber med det­te pro­sjek­tet be­står av na­e­rings­sje­fen som re­pre­sen­te­rer na­e­rings­li­vet, en po­li­ti­ker er med, og det er også re­pre­sen­tan­ter fra lag og for­enin­ger, samt fra kom­mu­nen som er med.

BØRS: Den­ne gjen­gen plan­leg­ger frivilligbørs i ok­to­ber. F.v. Es­pen Ny­stad, le­der av Grim­stad Na­e­rings­for­ening, Nata­lia Hep­ne­ro­va, Grim­stad Fri­vil­lig­sen­tral, Es­ben Moi, po­li­ti­ker, og Kris­tin Sig­mond, fri­vil­lig­hets­ko­or­di­na­tor og le­der av Fri­vil­lig­sen­tra­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.