– Til opp­be­va­ring av tørr­fisk?

Geir Gor­don Skjel­bred kal­ler for­sla­ge­ne til by­ut­vik­ling for kei­se­rens nye kla­er.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - Geir Gor­don Skjel­bred

Le­ser­nes me­ning: Ar­ki­tek­tur vi­su­ell vel­va­ere, de­sign og kei­se­rens nye kla­er. Har no­en hørt om be­gre­pet «mo­ter» - mo­der­ne de­sign og ar­ki­tek­tur?

Mo­ter - er en «her­se og herske­tek­nikk» som an­ven­des sted­vis, tid­vis og me­get be­visst, for å få men­nes­ker og samfunn til å bli lei av hva de har - for så å øns­ke seg noe nytt - som de da må be­ta­le for og kjø­per av de som pro­du­se­rer og le­ver av å in­tro­du­se­re det­te. Ge­ni­alt - ikke sant? Ja, hvis vi «går på det­te».

For man­ge år si­den fikk Nor­ge be­søk av Sør-Afri­kas sto­re stats­mann, nå av­døde, Nel­son Man­de­la. Ved en an­led­ning var han sam­men med Jens Stol­ten­berg og skuet ut over ny byg­nings­mas­se i vår ho­ved­stat. Han vend­te blik­ket spør­ren­de mot Jens og sa; «Nor­way is known as a rich coun­try, but why do you ma­ke such ug­ly buil­dings». Jeg er frem­de­les enig med den­ne man­nen.

Den­ne sa­ken har minst to si­der pro­du­sent = ar­ki­tekt, de­sig­ner og «kon­su­ment» = sam­fun­net, deg og meg. Først­nevn­te, prio­ri­te­rer ofte størst mu­lig av­kast­ning på inn­sats. Sam­fun­net, du og jeg vil gjer­ne opp­le­ve har­mo­ni og vi­su­ell vel­va­ere. Som den gløg­ge le­ser av det­te - så skjøn­ner du straks - at her er det plass til man­ge ut­ga­ver av kei­se­rens nye kla­er. Det spø­ker al­le­re­de i ku­lis­se­ne. Hvem lar seg for­fø­re ?

Jeg så ny­lig det­te ut­kas­tet i lo­kal­avi­sa. Så vidt jeg for­står, er det­te et se­riøst ut­kast til be­byg­gel­se og ut­smyk­ning av en kjent del av Grim­stad sen­trum. For meg ser det­te ut som et ar­ran­ge­ment for pro­duk­sjon og opp­be­va­ring av tørr­fisk.

Hvis det­te had­de blitt plas­sert yt­terst på Torske­hol­men så kun­ne en snak­ke om en form for kon­sis­tens og sam­hø­rig­het, men hjelp og trøst - ikke her. Kan det va­ere slik at ar­ki­tek­ten bare har bom­met på Torske­hol­men?

Jeg ap­plau­de­rer hjer­te­lig Kjell Mal­de - både som rett­skaf­fen per­son og me­nings­yt­rer, og til­føy­er for egen reg­ning - at når for­vent­nin­ge­ne er sto­re, mu­lig­he­te­ne man­ge, men gode ska­per­ta­len­ter for triv­sel og stil­har­mo­ni i et tra­di­sjo­nelt sør­lands­by-mil­jø, er fra­va­eren­de - så er det lett å opp­tre som til­skue­re - til kei­se­rens nye kla­er.

TEGNING: NORCONSULT

KRI­TISK: Geir Gor­don Skjel­bred sy­nes ikke noe om det­te for­sla­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.