Har ennå ikke fått svar

Man­dag kveld ble det bek­mørkt da det gjen­sto fire mi­nut­ter av kam­pen mel­lom Våg og Ex­press. Om Fe­vik­la­get får tre po­eng, el­ler om de må spil­le de fire mi­nut­te­ne som gjen­sto vet de frem­de­les ikke noe om.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - ➤ An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Vi har enda ikke fått noe svar fra kret­sen, for­tel­ler Mag­ne As­lak­sen, dag­lig le­der i Ex­press fot­ball.

Man­dag kveld spil­te de årets førs­te se­rie­kamp, da de møt­te Våg på borte­bane på Ka­russ kunst­gress.

Ex­press le­det 3–2 da til­leggs­mi­nut­te­ne star­tet. Dom­me­ren sa det var lagt til fem mi­nut­ter, men da det ene mi­nut­tet var spilt ble det mørkt. Ly­set gikk.

Da Adres­sa var i kon­takt med Ag­der fot­ball­krets tirs­dag sa Tom­my Kris­ten­sen at de vil­le ta en av­gjø­rel­se så fort som mu­lig. Fre­dag klok­ken to had­de klub­be­ne enda ikke fått be­skjed om Ex­press får de tre po­en­ge­ne, el­ler om de må spil­le de fire mi­nut­te­ne som gjen­stod

– Det er for meg uto­pi om vi må spil­le de fire mi­nut­te­ne, for sam­me lag og sam­me dom­me­re må jo va­ere på plass for å få til det her. Men man vet jo ald­ri hva Ag­der fot­ball­krets kan fin­ne på, sa Roy Lud­vig­sen til Adres­sa fre­dag.

Adres­sa prøv­de å rin­ge både Tom­my Kris­ten­sen og sen­tral­bor­det til Ag­der fot­ball­krets fre­dag. In­gen av dem tok te­le­fo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.