Må av­kla­re re­gu­le­ring

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - DET ER

➤ ut­ar­bei­det et for­pro­sjekt for gang- og syk­kel­vei langs Hom­bor­sund­vei­en fra Omre­slet­ta til bu­tik­ken i Hom­bor­sund. Kost­na­de­ne lig­ger mel­lom 22,5 og 26,7 mil­lio­ner kro­ner av­hen­gig av valg av al­ter­na­tiv. Det er i dag ikke be­vil­get mid­ler til til­ta­ket ver­ken hos fyl­kes­kom­mu­nen el­ler i kom­mu­nens bud­sjet­ter.

Tirs­dag 24. april får tek­nisk ut­valg en sak på sitt bord, hvor råd­man­nen slår fast at «Det må av­kla­res om GS-vei­en langs Hom­bor­sund­vei­en må re­gu­le­res. Yt­ter­li­ge­re til­tak gjen­nom­fø­res ikke før det fore­lig­ger mid­ler til vi­de­re ar­beid med vei­en».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.