Skal lage ny lo­kal brus

➤ Det er 50 år si­den sist Grim­stad had­de en brus­pro­du­sent. Nå tas den gam­le tra­di­sjo­nen opp igjen. Kje­til Jør­gen­sen og Ru­ne Nøst­vik star­ter Grim­stad brus­fab­rikk. Fore­lø­pig har de to sma­ker kla­re.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

– Det­te er Kje­til Jør­gen­sens idé, slår Ru­ne Nøst­vik fast.

– For fire må­ne­der si­den slut­tet jeg i min jobb i lege­mid­del­bran­sjen og send­te mel­ding ut til venner og kjen­te om at jeg var le­dig på ar­beids­mar­ke­det. Da kon­tak­tet Kje­til Jør­gen­sen meg. Jeg har va­ert borte i man­ge rare ide­er og pro­sjek­ter, men det­te var kan­skje det vil­les­te, sier Nøst­vik som ikke umid­del­bart bob­let over av iver, men gikk i tenke­bok­sen.

– Det måt­te jeg ha en helg å tyg­ge på, men jo mer jeg tyg­de på det, jo mer geni­al var ide­en, sier han.

Smaks­team

Nå har Nøst­vik og Jør­gen­sen job­bet jevnt og trutt i man­ge må­ne­der med å opp­ret­te Grim­stad brus­fab­rikk, og hå­pet er at folk i Grim­stad kan få sma­ke to les­ken­de sma­ker al­le­re­de i mai. Dis­se er myn­te- og lime­brus og inge­fa­er- og si­tron­brus.

– De to førs­te sma­ke­ne må va­ere spe­si­el­le. De er flagg­ski­pe­ne i star­ten, og så kom­mer det fle­re sma­ker etter hvert, sier de. De nye brus­pro­du­sen­te­ne har også sam­let det de be­skri­ver som det bes­te team­et, be­stå­en­de av kokk og øl­bryg­ge­re, for å sma­ke fram de bes­te smaks­kom­bi­na­sjo­ne­ne.

– Det er Rolf To­re Vik, Mathias Skod­je Skjong og Ida Kon­rads­en, sist­nevn­te er res­tau­rant­sjef på Apo­te­ker­gaar­den.

– Vi øns­ker å fo­ku­se­re på smak, at det skal va­ere en brus for voks­ne, og et al­ko­hol­fritt al­ter­na­tiv på res­tau­ran­ter, for­kla­rer de.

– Van­lig brus i Nor­ge er søt og klis­se­te. Dis­se er syr­li­ge, fris­ke og fruk­ti­ge. De ren­ser opp i mun­nen, leg­ger Jør­gen­sen til. Iføl­ge dem er sma­ke­ne også ba­re star­ten på alt de har av ide­er. Ra­bar­bra­brus og suk­ker­fri to­nic er noe som også kan kom­me tid­lig.

Si­trus fra Si­ci­lia

Gjen­nom Jør­gen Ljø­stad, som kom­mer fra Grim­stad, men som bor på Si­ci­lia, skal de få tak i de bes­te si­trus­fruk­te­ne. Fir­ma­et Non Dos, der Ljø­stad er med­ei­er, er med på ei­er­si­den i Grim-

stad brus­fab­rikk.

Non Dos le­ve­rer vin til 550 res­tau­ran­ter i Nor­ge, og bru­sen skal inn i de­res sort­i­ment. På leng­re sikt øns­ker «brus­bryg­ger­ne» også å kom­me inn i bu­tik­ker.

– Det er en na­sjo­nal sat­sing, sier de om pro­duk­te­ne og hå­per de vil bli det Nøg­ne Ø har va­ert for øl og øl­kva­li­tet.

Vil va­ere først ute

Grim­stad brus­fab­rikk skal for øv­rig pro­du­se­re bru­sen på Aren­dals bryg­ge­ri. – De er pro­fe­sjo­nel­le og kan pro­du­se­re i stort vo­lum, sier Jør­gen­sen og Nøst­vik, og for­tel­ler at bryg­ge­ri­et har tro­en på dem.

Det er ni­sje­brus de nå pro­du­se­rer, og de hå­per å va­ere først med den­ne tren­den i Nor­ge.

I til­legg knyt­ter de gjer­ne til seg lo­ka­le sam­ar­beids­part­ne­re for å ut­vik­le sma­ker og både NIBIO i Land­vik og Hes­nes Gart­ne­ri blir nevnt.

– Bru­sen er al­ko­hol­fri, men det kan også få i seg gin, og den er tenkt som en fer­dig drink­miks. Der­for har den ster­ke sma­ker som kan hol­de seg mot al­ko­ho­len som kom­mer oppi, for­kla­rer Jør­gen­sen.

17. mai for 120 år si­den star­tet Grim­stad mi­ne­ral­vann­fab­rikk opp. Det var star­ten på en lang brus­t­ra­di­sjon i Grim­stad som end­te da Svenne­vig solg­te sine ret­tig­he­ter til Aren­dals bryg­ge­ri i 1968. Nå, 50 år se­ne­re, skal det igjen pro­du­se­res lo­kal brus. ➤ Gro Aus­tenå Berg gro@gat.no

GAM­MEL FLAS­KE: – Vi skal ha grøn­ne flas­ker. Det er best for inn­hol­det og be­skyt­ter mot sol­lys slik at bru­sen be­va­res bed­re, sier Kje­til Jør­gen­sen. Den­ne flas­ken er fra den tid­li­ge­re brus­fab­rik­ken i Grim­stad.

KUNST: Eti­ket­te­ne er teg­net for hånd av kunst­ner Anna Tromop fra Grim­stad. De ba­erer preg av sir­kus, ti­vo­li og drøm­mer.

SKÅL: (F.v.) Ru­ne Nøst­vik og Kje­til Jør­gen­sen har star­tet opp Grim­stad brus­fab­rikk. Bru­sen i glas­set er smaks­prø­ver på de­res egen brus. Mathias Skod­je Skjong og Ida Kon­rads­en er i smaks­team­et.

FOTO: GRO AUS­TENÅ BERG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.