Gått fra for­stan­den

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ BI­BE­LEN OM­TA­LER i noen til­fel­ler det å va­ere smart!

Ord­språ­ke­ne 3,5: Stol på Her­ren av hele ditt hjer­te, og sett ikke lit til din for­stand. Legg mer­ke til at det står hjer­te. La oss gle­de oss over for­stan­den, som vi har fått av Ska­pe­ren, men i for­hold til Guds Rike er den kom­plett ubru­ke­lig. Vi har prøvd å for­stå Evan­ge­li­et, slitt oss ut på å få det inn gjen­nom våre 5 san­ser.

Vi har sett på na­tu­ren, og skjønt at det er mer enn vi for­står, men vil al­li­ke­vel helst ha hele ska­pel­sen inn i et sys­tem som vår hjer­ne for­står. Sø­ker vi Guds Ri­kes hem­me­lig­he­ter, så går det som det står i salme­bo­ken: Når jeg har tenkt meg trett til dø­den, si så hva Du har tenkt, O Gud?

Han har noe å si til vårt hjer­te, om et Rike som ikke er av den­ne ver­den, fullt til­gjen­ge­lig hvis vi vil set­te vår lit til noe an­net enn vår for­stand.

An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.