Tar et opp­gjør med for­fall

Stein Rein­holt Jen­sen ram­ser opp en rek­ke ek­semp­ler på for­fall i byen i det­te inn­leg­get.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - Stein Rein­holt Jen­sen

Le­ser­nes me­ning: «Det står et gran­tre ved Soren­skriveg­år­den ...». Takk til Trond Au­dun Berg for et ut­mer­ket og sva­ert in­for­ma­tivt inn­legg tors­dag 12. april med fak­tis­ke og iro­nis­ke vink­lin­ger.

Jeg er så enig jeg kan bli i alle hans kom­men­ta­rer og har i alle år satt stor pris på og lest med stor in­ter­es­se alle hans ut­mer­ke­de ar­tik­ler om his­to­ris­ke byg­nin­ger i vårt gam­le Grim­stad.

Noe han over­så den­ne gang var at han blant Torske­hol­mens man­ge mat­lag­re glem­te å nev­ne «Fry­sa» som var mitt barn­doms­hjem med tonne­vis av ned­fryst mat av alle va­ri­an­ter fra kjøtt, fisk, land­bruks­pro­duk­ter, fryse­bok­ser for pri­va­te og tønne­vis med ned­kjølt vin for Grim­stad Gart­ner.

Det­te i til­legg til alle de and­re nevn­te mat­lag­re­ne.

At noen kan kom­me med det tå­pe­li­ge for­sla­get å om­døpe Torske­hol­men til Mat­hol­men vit­ner jo ba­re om å ha lite el­ler in­gen kjenn­skap til by­his­to­rie el­ler å ha and­re re­la­ter­te for­hold til Grim­stad.

Så til plas­sen foran Soren­skri­ver­går­den som nå he­ter Thor Hus­hovds plass. Jeg had­de min skole­vei for­bi den­ne plas­sen i alle mine skole­år. Ti­den da vogn­mann Hal­dor­sen had­de sin kja­ere hest, fjor­din­gen Liv som alle i byen kjen­te, bei­ten­de fre­de­lig på søn­dags for­mid­da­ge­ne på den grøn­ne ple­nen som nå er er­stat­tet med den stein­lag­te Thor Hus­hovds plass kom­mer na­tur­lig­vis ald­ri til­ba­ke.

Grim­stad kom­mu­ne er na­er­mest be­satt av stein som Trond nev­ner, men det kan mu­li­gens va­ere en for­del når en ser for­fal­let og mang­len­de ved­li­ke­hold som pre­ger man­ge av de be­plant­nin­ger som kom­mu­nen for­val­ter. Det­te er ikke kri­tikk til an­sat­te i park­ve­se­net, de gjør sik­kert sitt bes­te med de res­sur­se­ne de har til­gjen­ge­lig.

Hvor kom­mer de gra­nitts­tei­na fra som bru­kes på Thor Hus­hovds plass og res­ten av By­ha­ven fra? Hå­per de ikke kom­mer fra Ki­na el­ler In­dia. Der vet jeg at sli­ke stein blir hak­ka ut ma­nu­elt av de fat­tigs­te av de fat­ti­ge for vi­de­re eks­port til rike vest­li­ge land.

Jeg ser at gra­nitts­tei­na er im- por­ter­te, får håpe at de kom­mer fra Por­tu­gal som også er stor­eks­por­tør av sli­ke stein. Jeg går ut fra at det er uan­sett pri­sen som be­stem­mer, bak­grun­nen for pro­duk­sjo­nen be­tyr sann­syn­lig­vis in­gen­ting for de kom­mu­na­le ut­byg­ger­ne. Tenk om det kun­ne va­ert brukt Fja­ere­gra­nitt i ste­det?

Sva­berg er iføl­ge Sto­re Nors­ke Lek­si­kon blank­skurt fjell av is­bre­er. Hvor­dan noen kan kal­le gra­nitt­blok­ker, på kom­mu­nens nett­side ser det for øv­rig ut som iso­por­blok­ker noe som jeg an­tar at det ikke er, for sva­berg er jo en be­kref­tel­se på ikke å ha kjenn­skap til Sør­lands­na­tur ge­ne­relt. Kall det hel­ler for Blokks­berg. Det skul­le for øv­rig ikke for­und­re meg om det duk­ker opp hvi­te mar­mor­blok­ker fra Ita­lia som er brukt på ope­ra­en i Oslo.

De fles­te av de kom­mu­na­le kaifron­te­ne sett fra sjø­en er en skam for Grim­stad kom­mu­ne, jeg ten­ker da spe­si­elt på Torske­hol­men, Od­den og Gun­ders­hol­men. Hvor­for ikke få hengt på plass igjen f.eks. fen­der­dekk som har hengt og slengt de sis­te 10–15 år? Det kos­ter in­gen­ting, det er kun en for­mid­dags­jobb så ser det med en gang mye bed­re ut.

Ikke en­gang be­søk av NRK el­ler Konge­ski­pet hjalp, da hjel­per sann­syn­lig­vis ikke den­ne kommentaren fra meg hel­ler. På Kong Ha­ralds bryg­ge står det nå et ma­lings­litt og til­syne­la­ten­de for­fal­lent sjø­mer­ke med et na­er­mest ule­se­lig opp­lys­nings­skilt med kon­gens sig­na­tur. Ikke mye de­ko­ra­tivt å vise frem til til­rei­sen­de. Hele om­rå­det rundt pre­ges for øv­rig av mang­len­de ved­li­ke­hold og for­fall.

Ved fiske­hav­na på Od­den står det igjen res­te­ne av EU gjer­det som en­gang ble på­budt ved kai­er med in­ter­na­sjo­na­le an­løp. Ved det­te gjer­det er det en red­nings­sti­ge. Hvis noen skul­le va­ere uhel­dig å ram­le på sjø­en må en va­ere ape­katt for å kun­ne ber­ge seg på land ved hjelp av den­ne lei­de­ren. Det sis­te året har den blitt brukt til fes­te for ma­e­ring til en leppe­fis­ker så nå kom­mer den i alle fall til nyt­te.

Kyst­ver­ket har er­stat­tet fyr­lyk­ta på Lei­hol­men med an­nen mer­king. Den gam­le fyr­lyk­ta er de­ko­ra­tiv og fore­lø­pig plas­sert på Kyst­la­gets kai i Skje­vi­ka. Den nye by­par­ken blir sik­kert fin når den blir fer­dig. Jeg tar meg den fri­het å fore­slå at det fun­net en plass til fyr­lyk­ta her. Hvor­for ikke på det om­tal­te Blokks­berg?

Trond har kalt sitt inn­legg for «Det sto ei bjørk ved Soren­skri­ver­går­den ...». Jeg har kalt mitt inn­legg for «Det står et gran­tre ved Soren­skri­ver­går­den ...». Der står res­te­ne av den førs­te Dømme­s­mo­gra­na som ble dyr­ket og gitt som gave til Grim­stad kom­mu­ne ved 150 års­ju­bi­le­et i 1966. Den er skjev, har topp­brekk og ser elen­dig ut og lig­ner over­ho­det ikke på det opp­rin­ne­li­ge fan­tas­tis­ke gran­tre­et. Slik har det stått i man­ge år og «man­nen med mo­tor­saga» kun­ne med for­del ha tatt det med i sam­me slen­gen når han skar ned bjør­ka og det fine om­tal­te kirse­ba­er­tre­et.

Han kun­ne også ha tatt seg en tur til Varde­heia og skå­ret ned de sis­te lauv­traer­ne som hind­rer den sis­te fan­tas­tis­ke ut­sik­ten der­fra. Jeg vet at de står på pri­vat­eid grunn, men tar det med som et hint til grunn­ei­e­ren li­ke­vel.

ME­NIN­GER: Stein Rein­holt Jen­sen foran byen han er le­ven­de opp­tatt av. I det­te inn­leg­get kom­men­te­rer han rek­ke for­hold som han me­ner bur­de va­ert an­ner­le­des. Det­te bil­det har vi hen­tet fra arkivet og er tatt for noen år si­den i en an­nen sam­men­heng.

STEIN: Grim­stad kom­mu­ne er na­er­mest be­satt av stein, me­ner Stein Rein­holt Jen­sen i det­te inn­leg­get. Her ser vi Soren­skri­ver­går­den og det nye bi­blio­te­ket, samt ar­bei­det med By­ha­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.