Tom­mel opp for plan­pro­gram

Råd­man­nen me­ner tek­nisk ut­valg bør si ja til plan­pro­gram­met for bo­lig­pro­sjek­tet Blom Bak­ke bryg­ge på Fe­vik.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ Martin Hau­gen martin.hau­gen@gat.no

Adres­sa om­tal­te pro­sjek­tet i ja­nu­ar, da ut­val­get gav grønt lys for opp­start av de­talj­re­gu­le­rin­gen for den over 11 mål sto­re tom­ten ved Fe­vik­ki­len.

Mø­bel­for­ret­nin­gen her skal etter hvert av­vik­les, og da skal om­rå­det etter pla­nen for­vand­les til et at­trak­tivt bo­lig­om­rå­de. Sam­ti­dig lo­ver til­taks­ha­ver Ha­lil Øzer at strand­pro­me­na­den både skal be­va­res og opp­gra­de­res, slik at all­menn­he­ten sik­res god til­gang.

Det har kom­met fle­re inn­spill til plan­pro­gram­met. Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-Ag­der ber om at virk­nin­ge­ne og kon­se­kven­se­ne av små­båt­an­legg ut­re­des og vur­de­res.

Fjaere Histo­rie­lag kom­men­te­rer his­to­rik­ken i om­rå­det og ber om at plan­pro­gram­met om­for­mu­le­res i tråd med de­res inn­spill om kul­tur­min­ner og kul­tur­mil­jø. Per Arnt Carl­sen øns­ker at plan­pro­gram­met om­for­mu­le­res i tråd med inn­spill om kul­tur­min­ner og kul­tur­mil­jø.

Sam­ei­et Hav­ly øns­ker inn­ar­bei­det i plan­pro­gram­met at ut­sikt fra ba­ken­for­lig­gen­de be­byg­gel­se i størst mu­lig grad skal iva­re­tas og at det skal ut­ar­bei­des et al­ter­na­tivt plan­for­slag som til­na­er­met fullt ut iva­re­tar da­gens ut­sikt.

Råd­man­nen er på sin side po­si­tiv, og ber tek­nisk ut­valg ved­ta plan­pro­gram­met i mø­tet 24. april.

ARKIVFOTO

AM­BI­SIØS: Ha­lil Øzer har tid­li­ge­re ut­talt at Blom Bak­ke Bryg­ge kan bli Sør­lan­dets Aker Bryg­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.