In­vi­te­rer til kafé­kon­sert

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - TIRS­DAG KVELD

➤ kan mu­sikk­in­ter­es­ser­te få med seg en god­bit på Dahls­ke. Mu­sikk­ele­ve­ne i

2. og 3. klas­se in­vi­te­rer nem­lig til kon­sert.

– Kon­sert­pro­gram­met er va­riert, og veks­ler mel­lom kam­mer­mu­sikk, kor og noen elev­kom­po­si­sjo­ner. Vi vil lage kafé­stem­ning med små­bord og salg av ka­ker og kaf­fe, lo­ver ar­ran­gø­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.