Vur­de­rer nye pla­ner

Lei­lig­hets­sal­get i So­lodd­vei­en ter­ras­se går tregt. Pro­sjek­tet kan bli end­ret.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Martin Hau­gen martin.hau­gen@gat.no

Vår­en 2014 kun­ne Adres­sa mel­de at Coop så etter tomt i byen, og juni sam­me år kom ny­he­ten om at Fel­les­kjø­pets sto­re tomt ved Grøm­bukt var kjøpt. Her skul­le det byg­ges stor Coop Ex­tra-bu­tikk med lei­lig­he­ter oppå, og pla­nen var å åpne dø­re­ne som­mer­en 2015.

Snart fire år etter den­ne ny­he­ten har fort­satt lite skjedd på tom­ten. Fel­les­kjø­pets gam­le bygg står der fort­satt, og bo­lig­pro­sjek­tet So­lodd­vei­en ter­ras­se har ikke slått så godt an som ut­byg­ge­ren BRG had­de hå­pet.

Noen har så­gar lurt på om hele bo­lig­pro­sjek­tet kun­ne bli drop­pet, og at man kun ser for seg å byg­ge en bu­tikk. Det av­vi­ser Kay Arne Ne­d­re­jord i For­bru­ker­sam­vir­ket sør.

– Det har va­ert tungt. Vi solg­te litt for lite eien­dom, så vi ser på and­re løs­nin­ger, sier han.

– Kan det bli ak­tu­elt med kon­tor i ste­det for bo­lig?

– Nei, det er bo­lig, men vi ser på mu­lig­he­ten for noen and­re grep som kan tref­fe mar­ke­det. Det job­bes med det, opp­ly­ser Ne­d­re­jord.

– Skul­le va­ert i gang

Ru­ben Re­me i BRG er­kjen­ner at det har vist seg vans­ke­lig å sel­ge lei­lig­he­te­ne i eta­sje­ne over Coop-bu­tik­ken.

– Coop øns­ker å kom­me i gang med sin bu­tikk. Vi vil prø­ve å se det sal­get som må til, men vi ser at det ge­ne­rel­le mar­ke­det i Grim­stad er tre­ge­re enn vi skul­le øns­ke, sier han.

– Hvis det drøy­er ut i tid må vi se på al­ter­na­ti­ver. Det kan for ek­sem­pel va­ere å ta en Coop først og ta lei­lig­he­te­ne etter­på. Vi har ikke kon­klu­dert noe an­net enn det som er teg­net ennå, sier Re­me.

Tror de har tenkt rik­tig

– Det som har va­ert litt in­ter­es­sant, er at det har va­ert brukt mye res­sur­ser på å få den ret­te kva­li­te­ten med sto­re bal­kon­ger og kvelds­sol, men det ble solgt man­ge lei­lig­he­ter året før. Vi er gans­ke tryg­ge på at va­ren er god, og sånn sett har vi lyst til å rea­li­se­re det vi har vist, sier Re­me, som li­ke­vel alt­så ikke er frem­med for tan­ken om en jus­te­ring.

– Vi til­pas­ser oss det mar­ke­det vil ha, men vi er tryg­ge på at lei­lig­hets­ut­for­min­gen og mik­sen er bra. Vi har ikke fått til­bake­mel­din­ger på at noe er feil, sier han.

Mis­tet halv­an­net år

Skon­nert­vei­en hage­by et lite stein­kast over Ves­ter­led har solgt unna i høyt tem­po med en la­ve­re kvad­rat­me­ter­pris enn i So­lodd­vei­en.

– Kan det hen­de at pri­sen spil­ler inn når folk kan få kjøpt lei­lig­het bil­li­ge­re på nes­ten sam­me sted?

– Vi me­ner kva­li­te­ten vår er bed­re, men de var i gang med sal­get og byg­gin­gen i det året hvor det ble solgt mye. Vi skul­le også va­ert i gang et år før, sier Re­me, som pe­ker på at So­lodd­vei­en ter­ras­se måt­te gjen­nom en om­re­gu­le­ring da kom­mune­sty­ret ved­tok å kut­te en eta­sje.

– Vi måt­te gå en run­de på høy­den og kna litt. Da mis­tet vi halv­an­net år, og skul­le nok va­ert i gang litt tid­li­ge­re. Når en ikke har det trøk­ket som har va­ert, må en be­la­ge seg på at det tar noe mer tid før en er i gang. Det er en høy kva­li­tet, det gjør at du lig­ger det lil­le over på pris. Men når en ser på to­tal­bil­det, kan det fort løn­ne seg å bru­ke ved­li­ke­holds­frie ma­te­ria­ler, sier han.

– Så er vi vel­dig for­nøyd med Coop i førs­te eta­sje, og har lagt inn alt av lyd­sik­ring. Vi har mye er­fa­ring med å byg­ge dis­se kom­bi­na­sjons­byg­ge­ne. Vi skul­le gjer­ne va­ert i gang, sier Re­me til slutt.

Det er en høy kva­li­tet, det gjør at du lig­ger det lil­le over på pris. Men når en ser på to­tal­bil­det kan det fort løn­ne seg. Ru­ben Re­me

KOMBINASJONSBYGG: Den­ne il­lust­ra­sjo­nen vi­ser det kom­bi­ner­te bu­tikk- og bo­lig­byg­get BRG vil byg­ge ved Grøm­bukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.