Pub­li­kum hyl­ler lo­kalt show

Folk har strøm­met til Ca­ti­li­na i hel­gen, for å få med seg show­et Sound of Movie. Fire ful­le hus har det va­ert, og til høs­ten kan det bli et gle­de­lig gjen­syn.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

Ca­ti­li­na har i hel­gen blitt fylt opp fire gan­ger til fore­stil­lin­gen «Sound of Mo­vies». Over 1250 men­nes­ker har fått med seg fore­stil­lin­gen, der film­mu­sikk har blitt pre­sen­tert.

– Det har va­ert 14 sva­ert hek­tis­ke da­ger nå, så jeg går litt rundt i halv­svi­me i dag, men det har gått over all for­vent­ning. Over 1250 men­nes­ker har sett det­te nå, og vi får så man­ge gode til­bake­mel­din­ger, strå­ler kul­tur­hus-sjef Rolf Mey­er Tallak­sen.

Han var både di­ri­gent, og kon­fe­ran­sier på fore­stil­lin­gen.

– Folk sier at det­te er noe av det bes­te de har sett noen gang, noen spør hvil­ken stor­by de har kom­met til, og noen sier at de rett og slett ble tatt på sen­ga med det­te show­et. De gode kom­men­ta­re­ne har hag­let, og det er så ufat­te­lig moro, sier han.

Gode sam­men

Selv skry­ter han av alle de dyk­ti­ge men­nes­ke­ne han har job­bet med, for å få det­te til. I alt var det 130 med­vir­ken­de på sce­nen.

– Vi har hatt det så gøy alle sam­men her, og når man leg­ger sam­men man­ge gode kref­ter, ja så blir det bra. Dan­ser­ne fra

Al­le­gro er sab­la dyk­ti­ge, og gjør at det hele får en helt ny di­men­sjon. Vi lei­de inn Stein Austrud som ka­pell­mes­ter, og sam­men med dyk­ti­ge mu­si­ke­re har han klart å fin­ne den rik­ti­ge soun­den til hver en­kelt sang. Ban­det var i yp­pers­te klas­se, sier Tallak­sen.

– El­lers var ly­den, og ly­set utro­lig bra, og Odd Gr­jot­heim er en fan­tas­tisk re­gis­sør. Vi had­de en stram re­gi, men det gjor­de at det hele ble vel­dig bra, og folk satt ikke og ven­tet på nes­te sang, den kom umid­del­bart etter den for­ri­ge. Sam­men med Ma­ri­ta Baug­s­tø som var in­spi­si­ent, had­de han stål­kon­troll, sier Tallak­sen.

Sen­ti­men­tal

To av dem som fikk med seg en av søn­da­gens fore­stil­lin­ger, var Tru­de Vaks­vik Jør­gen­sen og Carl Jør­gen­sen. De gikk ut av Ca­ti­li­na med sto­re smil om mun­nen.

– Det var helt fan­tas­tisk, vir­ke­lig im­po­ne­ren­de. Vi har va­ert med på en skik­ke­lig tids­rei­se nå, og man blir jo nes­ten litt små-sen­ti­men­tal, for man­ge av dis­se san­ge­ne vek­ker jo man­ge min­ner. Man fikk be­kref­tet at man be­gyn­ner å dra på åre­ne. Det­te var vir­ke­lig flott, og de som var på sce­nen holdt et høyt nivå, sier Carl Jør­gen­sen.

For Tru­de Vaks­vik Jør­gen­sen var det av­slut­nin­gen på show­et som ble mest spe­si­ell.

– «Sound of Mu­sic» var den al­ler førs­te kino­fil­men jeg så, så det var helt klart et av man­ge høyde­punk­ter for meg i den­ne fore­stil­lin­gen, sier hun.

– Hva syns dere om at kul­tur­hu­set tørr å set­te opp et slikt show?

– Det er ba­re helt fan­tas­tisk. Man tren­ger ikke rei­se til Oslo leng­re for å se et bra show, når Grim­stad fak­tisk kan by på noe som det­te, sier pa­ret.

Til Mandal

Sound of Mo­vies har va­ert et kost­bart pro­sjekt, men ar­ran­gø­ren har fått kul­tur­spille­mid­ler som har gjort det hele mu­lig. Nå blir det fle­re fore­stil­lin­ger.

– For at vi skul­le få de mid­le­ne måt­te vi vise fore­stil­lin­gen i to kul­tur­hus, så i ok­to­ber skal vi til Mandal, sier Rolf Mey­er Tallak­sen.

Han for­tel­ler at det kan bli et gle­de­lig gjen­syn i Grim­stad også.

– Vi vur­de­rer å set­te det opp i Arendal, og kan­skje vi kan vise det igjen her i Grim­stad. Man­ge har sagt at de vil se det en gang til, og så er det jo man­ge som ikke har fått sett det også, si­den bil­let­te­ne ble re­vet bort. Vi er let­tet over at det har gått så bra i hel­gen, men vi er ikke helt fer­di­ge med det­te ennå, av­slut­ter han.

FOTO: KJE­TIL KARL­SEN

PEACE AND LO­VE: 60-og 70-tal­let var også med i fore­stil­lin­gen, med mu­sikk fra hair.

FA­VO­RITT: Dir­ty dan­cing er man­ges fa­vo­ritt­film, og vi fikk selv­sagt høre san­gen «Time of my li­fe». Det enes­te vi sav­net var dan­se-løf­tet ...

MOULIN ROUGE: Vi ble dratt med inn i natt­klub­ben Moulin Rouge på tam­pen av fore­stil­lin­gen.

SUPERDUO: De dyk­ti­ge so­lis­te­ne Espen Gr­jot­heim og El­len Ler­vold Hal­vor­sen sang man­ge du­et­ter sam­men, som man fikk grise­hus av.

GOD STEM­NING: Al­le­gro bal­lett­stu­dios dan­se­re var med og sat­te prik­ken over i-en på fle­re av inn­sla­ge­ne.

TRAMPEKLAPP: Folk vil­le knapt slut­te å klap­pe for de dyk­ti­ge fol­ke­ne på sce­nen.

STORFORNØYDE: Tru­de Vaks­vik Jør­gen­sen og Carl Jør­gen­sen var storfornøyde med fore­stil­lin­gen.

SOUND OF MU­SIC: Av­slut­nings­vis fikk vi høre en av san­ge­ne fra film­klas­si­ke­ren Sound of Mu­sic.

FLIN­KE: Dyk­ti­ge kor var på sce­nen, Kora­lis og Ag­der vo­kal­en­sem­ble.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.