Bil­det fra Store­sand

Grimstad Adressetidende - - LEDER - Dag Eriksen Fe­vik

Le­ser­nes me­ning: Det var et in­ter­es­sant bil­de («Gam­le Grim­stad)» 12. april.

Ja, det­te er bil­de av Store­sand og Ran­vi­ga. Vi kan skim­te ka­fe­en/res­tau­ran­ten på Store­sand mel­lom traer­ne i over­kan­ten av sand­om­rå­det på Store­sand, og for­stør­rer man bil­det, ser man også trap­pa/gang­vei­en over heik­nat­ten mel­lom Store­sand og Ran­vi­ga.

Gang­vei­en var nød­ven­dig for­di man ikke kun­ne gå tørr­skodd mel­lom Ran­vi­ga og Store­sand på 50-tal­let.

Det kan man stort sett all­tid nå. An­ta­ge­lig for­di det er skyl­let inn mer sand – el­ler har har lan­det ste­get?).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.