Vil bli in­spi­rert av Biod­den

Ven­st­re-po­li­ti­ke­re vil hel­ler la seg in­spi­re­re av Biod­den enn av Tjuv­hol­men i Oslo når Torske­hol­men skal byg­ges ut.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG -

Le­ser­nes me­ning: I tors­da­gens avis har Trond Au­dun Berg en kommentar hvor han tar for seg fle­re ek­semp­ler på det han ser som be­kym­rings­fullt med ut­vik­lin­gen i Grim­stad. Vi opp­le­ver at han spiss­for­mu­le­rer sitt bud­skap, men som kjent står en­kel­te sa­ker best på spis­sen.

Vi i Ven­st­re øns­ker å va­ere gode på det­te fel­tet. Der­for tar vi kri­tik­ken på al­vor. Vi er­kjen­ner at

vi kan bli bed­re. Va­ere mer opp­merk­som på de små skrit­te­ne som taes, som for­rin­ger byen vår. La oss li­ke­vel be­gyn­ne med å ta et par ting vi ikke er eni­ge i.

Vi tror det er vel­dig bra for byen at det etab­le­res ny barne­hage tett på sen­trum. Det ska­per liv og ak­ti­vi­tet. Når det gjel­der By­ha­ven, er vi over­be­vist om at det blir bra. La oss hus­ke hvor­dan det ak­tu­el­le om­rå­det har sett ut frem til nå. Det har va­ert en as­fal­tør­ken uten noen kva­li­te­ter.

Nå får vi kul­tur og by­have for alle på by­ens fi­nes­te tomt. Vi vil også kor­ri­ge­re inn­tryk­ket av at det er snakk om å fjer­ne bå­te­ne foran By­ha­ven. Det er kun et få­tall plas­ser som for­svin­ner.

Ven­st­re på­pek­te i de­bat­ten om båt­plas­ser at his­to­ri­en hand­ler om men­nes­ke­ne som har brukt sjø­en til na­e­ring og re­krea­sjon, mer enn at vi har sit­tet og sett på den.

Vi er helt eni­ge i at vi må bli flin­ke­re til å ta vare på og ska­pe grøn­ne om­rå­der i byen. Både for­di det ska­per økt triv­sel, for­di det er en del av vår his­to­rie og for­di det er vik­tig for na­tur­mang­fol­det.

Der­for er det for ek­sem­pel sva­ert be­kla­ge­lig at fler­tal­let i kom­mune­sty­ret tok så lett på å fel­le eike­traer­ne ved Fuhr park. Med

et en­kelt ved­tak fjer­net en his­to­rie, og na­tur­mang­fold, stikk i strid med fag­li­ge vur­de­rin­ger og råd.

Sam­ti­dig med at vi skri­ver det­te inn­leg­get får vi høre at ro­do­dend­ro­ne­ne ved So­le tro­lig også står for fall. Slik vi for­står det er det bus­ker som er 150 år gam­le. Blir de fjer­net er det tra­gisk. Det un­der­stre­ker også at å ta vare på plan­ter og grønt er et an­svar både for pri­va­te og kom­mu­nen. Ven­st­re vil lan­se­re ide­en om å ut­vik­le en plan for na­tur­mang­fold, slik en­kel­te kom­mu­ner, for ek­sem­pel Hauge­sund, har gjort. Der kan en be­skri­ve vik­ti­ge na­tur­ty­per både i byen og kom­mu­nen for­øv­rig, og be­visst­gjø­re på hvor­dan vi skal ta vare på dis­se.

Grønt­om­rå­der er vik­tig for byen, men byen hand­ler også om å ta vare på plas­ser og byg­nin­ger, og å sør­ge for at ut­vik­ling og ny­bygg skjer med re­spekt for his­to­ri­en. Til det har vi to vik­ti­ge do­ku­men­ter i Grim­stad.

Det ene er steds­ana­ly­sen, som også be­skri­ver grønt­struk­tur og be­va­ring av tra­er. Det and­re er es­te­tisk vei­le­der. Dess­ver­re ser vi at ut­byg­ge­re, ad­mi­ni­stra­sjon og man­ge po­li­ti­ke­re alt­for ofte har et slapt for­hold til dis­se sen­tra­le do­ku­men­te­ne.

Nå sist i for­hold til Båd­sen­te­rets ut­byg­ging på Od­den, hvor vi

øns­ket å få inn for­mu­le­ring om at kra­ve­ne i Es­te­tisk vei­le­der skul­le hen­syn­tas, men ble ned­stemt i kom­mune­sty­ret.

Det­te på tross av at pla­nen for Od­den-om­rå­det slår fast at en skal byg­ge på fø­rin­ge­ne i Es­te­tisk vei­le­der.

Ven­st­re har også lan­sert ide­en om å ut­ar­bei­de en vei­le­der for hus­ei­ere i sen­trum. Den­ne kan gi råd blant an­net med hen­syn til ut­for­ming, ma­te­rial­valg, farge­valg. Fore­lø­pig har in­gen and­re par­ti­er kom­men­tert det­te, men vi vil frem­me for­slag om fi­nan­sie­ring av det­te i for­bin­del­se med be­hand­ling av regn­ska­pet for 2017, så får vi se hva de and­re par­ti­ene gjør.

Som kjent har vi også fore­slått et fond for by­ut­vik­ling på 20 mil­lio­ner. Også det­te har de and­re par­ti­ene for­holdt seg tau­se til.

Men vi fryk­ter at det ikke er et fler­tall for en slik sat­sing, si­den fler­talls­par­ti­ene stem­te ned Ven­st­re og Høy­res for­slag om å set­te av pen­ger al­le­re­de i år for ut­vik­ling av tor­vet. Det ble med fine ord om at Tor­vet er vik­tig, og det må skje noe der, ba­re ikke ak­ku­rat nå. Vi fryk­ter at det sam­me vil skje med fond for by­ut­vik­ling.

Til slutt Torske­hol­men. Som med By­ha­ven, er det flott at noe skjer der. Ut­vik­lin­gen skal skje i full

åpen­het, og selv om en ut­byg­ger lan­se­rer tan­ker om at Torske­hol­men skal bli Tjuv­hol­men, så er det opp til inn­byg­ge­re og po­li­ti­ke­re om det blir slik. Selv vil vi vel mene at det kan va­ere bed­re å se rett over buk­ta mot Biod­den, når en skal hen­te in­spi­ra­sjon.

Et­hvert inn­legg tren­ger en kon­klu­sjon. Den hen­ter vi like godt fra Berg sitt inn­legg:

«Vi vil nød­ven­dig­vis ikke ha alt som i dag, men ut­vik­ling og vekst som skal ska­pe et godt lo­kal­sam­funn, bør også bety å ta med seg det bes­te, det men­nes­ke­li­ge, tryg­ge og gjen­kjen­ne­li­ge, i det man for­la­ter».

Det opp­sum­me­rer for oss hva vi øns­ker å få til i byen vår. Men vi vil sam­ti­dig opp­ford­re til å ten­ke nye og gjer­ne dris­ti­ge tan­ker. De fles­te av dem vil for­bli ba­re ide­er, men kan­skje noen av dem vil va­ere spi­ren til en po­si­tiv ut­vik­ling til bes­te for byen, han­de­len og men­nes­ke­ne. Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen og Arne Kris­ti­an Ekra Kom­mune­sty­ret Si­ri As­dal Med­lem av Tek­nisk Ut­valg An­ne Mo Grim­da­len Le­der i Grim­stad Ven­st­re

INN­LEGG: «Grønt­om­rå­der er vik­tig for byen, men byen hand­ler også om å ta vare på plas­ser og byg­nin­ger, og å sør­ge for at ut­vik­ling og ny­bygg skjer med re­spekt for his­to­ri­en», skri­ver fle­re sen­tra­le Ven­st­re-po­li­ti­ke­re i det­te inn­leg­get. På bil­det ser vi...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.