– Vi kan ham­le opp med hvem som helst

Amazon var na­er å stje­le alle po­en­ge­ne på slut­ten av kam­pen i se­rie­åp­nin­gen hjem­me mot Øvrevoll Hosle, men re­sul­ta­tet ble 0–0.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - ➤ Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

Øvrevoll Hosle har et mål om å ryk­ke opp i år, og er sett på som å va­ere en av årets sto­re opp­rykk­s­kan­di­da­ter av fot­ball­eks­per­ter lan­det rundt. På Le­ver­myr klar­te de ba­re 0–0 mot et Amazon-lag som im­po­ner­te.

– Jeg er vel­dig for­nøyd. Al­ler mest for­nøyd er jeg med at vi tur­te å spil­le fot­ball langs bak­ken, vi tur­te å spil­le vårt spill. Det­te syns jeg var bra, sier Amazon-tre­ner Tom­my Ege­li.

Skry­ter av spil­ler­ne

Det var en nok­så jevn­spilt første­om­gang på Le­ver­myr sta­dion, men det var borte­la­get som kom til de al­ler størs­te sjan­se­ne, uten at de klar­te å om­set­te dem i mål.

Bak i for­sva­ret til Amazon var trygg­he­ten selv El­len Wiers­holm, som iføl­ge Ege­li var ba­nens bes­te.

– El­len var vel­dig god i dag, og det er godt å ha hen­ne i midt­en bak. Hun er jo en spi­len­de tre­ner, i lik­het med Kel­sey Hood, så vi er vel­dig gla­de for å ha dem på ba­nen. Nå vet vi ikke helt sik­kert i hvil­ke kam­per vi har de med frem­over, det pra­ter vi litt om un­der­veis, men det er godt å ha dem, det er helt sik­kert. I til­legg vet vi jo at vi har Ma­ri­el­le Tøs­se og Ca­thri­ne Dyng­vold i bak­hånd også, så jeg ser lyst på se­son­gen, sier tre­ne­ren, som også skry­ter av hvor­dan de unge jen­te­ne klar­te seg, og hvor trygg ke­eper Sil­je Ka­rin Hat­land var.

– De er unge, men de er vel­dig gode, sier han.

And­re om­gang var også nok­så jevn­spilt, og på tam­pen av kam­pen had­de beg­ge lag fle­re sjan­ser. Øvrevoll Hosle fikk an­nul­lert et mål, mens Ama­zon­spis­sen Isa­bel­la Hayes fikk to giga-mu­lig­he­ter ale­ne med ke­eper, men mål ble det ikke på Le­ver­myr lør­dag etter­mid­dag.

Godt å va­ere i gang

Ka­mil­la Aa­bel spil­te samt­li­ge mi­nut­ter i for­sva­ret til Amazon, og var i lik­het med tre­ne­ren godt for­nøyd med kam­pen.

– Øvrevoll Hosle er jo en av fa­vo­rit­te­ne i år, så at vi spil­ler uav­gjort mot dem, og spil­ler så­pass jevnt med dem er vel­dig bra. Jeg syns vi spil­te bra fot­ball i dag, og vi tur­te ikke minst å spil­le vårt spill. Vi sli­ter litt med å sco­re mål, vi mang­ler lik­som noe i sis­te del av spil­let vårt, men det kom­mer nok. Dei­lig å va­ere i gang med se­son­gen, og ut ifra det vi pres­ter­te i dag, syns jeg det ser vel­dig lyst ut for res­ten av se­son­gen, sier hun.

– Hvor bra kan Amazon gjø­re det i år?

– Jeg tror vi kan sik­te et sted midt på ta­bel­len. Kla­rer vi å spil­le som i dag ut­over i se­son­gen også, så tror jeg vi kan ham­le opp med hvem som helst, sier hun.

Søn­dag mø­ter Amazon By­åsen i Trond­heim.

STO­RE SJAN­SER: Isa­bel­la Hayes kom til fle­re sto­re sjan­ser på tam­pen av kam­pen, men klar­te ikke å om­set­te sjan­se­ne i mål.

SO­LI­DE BAK­OVER: Amazon slet med å ska­pe sjan­ser på Le­ver­myr, men bak­over var de bunn­so­li­de. Her ryd­der Ka­mil­la Aa­bel unna.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.