Ele­ver la­er­te ele­ver om ar­te­ne i ha­vet

150 ele­ver fra Dahls­ke var tirs­dag la­ere­re for 370 barne­skole­ele­ver på Groos, da de alle la­er­te mer om li­vet i ha­vet.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

For åt­ten­de året på rad var det klart for «Groosdagen» den­ne uka, der 150 ele­ver fra Dahls­ke var på plass for å la­ere barne­skole­ele­ver fra 2. 3. og 4. trinn om hva som le­ver og er i ha­vet. For man­ge var det en eks­tra spe­si­ell dag.

– Det er litt rart å vaere her, for vi hus­ker jo selv hvor­dan det var å vaere elev og kom­me hit å be­sø­ke stan­de­ne til de sto­re ele­ve­ne fra Dahls­ke. I dag er det vi som skal la­ere bort kunn­ska­pen vår til ele­ver fra barne­sko­len. Det vi hus­ker best fra den­ne da­gen var at det var så spen­ne­ne å ta på de uli­ke ar­te­ne, sier Jen­ny Lange­land, So­fie Jo­hanne Ask Nil­sen og Linn Kris­tin Kris­ti­an­sen.

De had­de fått an­sva­ret for en av de mest eks­klu­si­ve ar­te­ne på stan­de­ne, nem­lig hum­me­ren, og kun­ne iv­rig for­tel­le de små nys­gjer­ri­ge ele­ve­ne om hva som kjenne­teg­ner nett­opp den­ne ar­ten.

Fis­ken med fiske­stan­ga

Ele­ver fra barne­sko­le­ne Jap­pa, Fja­ere, Ei­de, Fri­voll, Hol­vika, og Fevik var på plass for å se på de uli­ke ar­te­ne som var fan­get, og for å la­ere om litt av hvert. På stan­den til Karo­li­ne Heim­dal, Syn­ne Ben­dik­sen, Mo­na Laji­li og Ås­hild Ak­sel­sen kun­ne ele­ve­ne la­ere hva brei­flab­ben bru­ker «fiske­stan­ga» si til.

– Brei­flab­ben lig­ger helt urør­lig på bun­nen og lok­ker til seg nys­gjer­ri­ge bytte­dyr med den­ne lan­ge trå­den den har på seg, el­ler «fiske­stan­ga» om du vil. Når byt­tet er na­ere nok, slu­ker den det, kun­ne de for­tel­le.

Ele­ve­ne fra Dahls­ke had­de va­ert krea­ti­ve, og had­de la­get flot­te og in­for­ma­ti­ve pla­ka­ter med mye nyt­tig in­for­ma­sjon. Noen had­de tatt på seg ty­pis­ke fiske­hat­ter, og noen had­de la­get egne T-skjor­ter for an­led­nin­gen, hvor det sto klart og ty­de­lig hvil­ken fisk de had­de mye

BREIFLABB: Karo­li­ne Heim­dal, Syn­ne Ben­dik­sen, Mo­na Laji­li og Ås­hild Ak­sel­sen kun­ne for­tel­le om Brei­flab­ben, og fiske­stan­gen den har.

STILIG: Troll­hum­me­ren er ikke så ofte man ser, men den var på Groos tirs­dag.

ÅL: Se! Jeg har fan­get en ål, kun­ne den­ne gut­ten for­tel­le til sine klasse­ka­me­ra­ter.

FLOTT SKUE: Skole­ele­ve­ne som var på Groos kun­ne se på man­ge slags ar­ter i det sto­re «bas­sen­get» som var satt opp helt i vann­kan­ten.

SEIGMENN: Haa­kon Lau­vrak kun­ne for­tel­le at i brun­al­ger er det et stoff som er in­gre­di­ens i blant an­net seigmenn og i soft­is.

SPEN­NEN­DE: Den­ne gjen­gen syns det var spen­nen­de å klap­pe hum­me­ren på stan­den til Jen­ny Lange­land, So­fie Ask Nil­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.