Hev­der seg helt i nor­ges­top­pen

Vår­se­son­gen er på hell for Grim­stads svøm­me­re, men av­slut­nings­vis har de vist im­po­ne­ren­de tak­ter i van­net.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Grim­stad Svømme­klubb

I strå­len­de sol­skinn ble Aqua­ra­ma Open ar­ran­gert for sjet­te gang ny­lig i svømme­an­leg­get på by­stran­da I Kris­tian­sand.

Stev­net har vokst seg til å bli lan­dets størs­te med over 700 svøm­me­re fra hele lan­det.

Aren­dal-gut­ten The­odor Sand­vad Bern­stein (2002) var me­get su­ve­ren på 50 me­ter fri på ti­den 24,84 og på 100 me­ter fri på 55,02 i klas­se 15/16 år.

På 50 me­ter fri had­de han nest bes­te tid uan­sett klas­se, bare en tiende­dels se­kund bak vin­ne­ren av se­nior­klas­sen. Med den­ne ti­den avan­ser­te The­odor fra num­mer sju på 100 me­ter fri til sin sjet­te Nor­ges-topplas­se­ring blant 2002-er­ne. Han kva­li­fi­ser­te seg også til lang­ba­neNM og sat­te ny per­son­lig re­kord med 619 FINA-po­eng.

Han er ran­gert som num­mer en i lan­det på kort­bane på 50 me­ter fri, bryst og but­ter­fly, samt på 100 me­ter fri. Han er num­mer en på Lang­bane 50- og 100 me­ter fri og num­mer to på 50 me­ter fly. FINA-po­eng tar ut­gangs­punkt i snit­tet av de åtte bes­te ti­de­ne i ver­den og lar det vaere 1000 po­eng. Det gjør det mu­lig å sam­men­lig­ne opp­nåd­de ti­der på tvers av øvel­ser og kjønn.

Tre­ner mot NM og nor­disk

The­odor er i god rute før NM og Nor­disk ung­doms­mes­ter­skap i som­mer, hvor han de­bu­te­rer på ung­doms­lands­la­get. Han rek­ker både 50 me­ter bryst, 100 me­ter fri og 50 me­ter fly i NM før lands­la­get drar rett fra Tøyen­ba­det til Nor­disk i Lat­via.

Det­te er de sis­te stev­ne­ne hvor han re­pre­sen­te­rer Grim­stad svømme­klubb, før han flyt­ter til Kris­tian­sand for å sat­se vi­de­re på skole og svømming.

I su­per­fi­na­len på 100 me­ter bryst svøm­te lo­ven­de Juni He­le­ne Ref­stie (2001). Grim­stad­jen­ta som svøm­mer for Varodd svømme­klubb, svøm­te på pene 1.17,85 som ga sjette­plass i Afi­na­len.

I for­sø­ket åp­net hun så bra at hun grei­de NM-kra­vet på 50 me­ter bryst, en tid hun yt­ter­li­ge­re for­bed­ret og end­te opp med 35,50 (572 FINA-po­eng) på 50 me­ter bryst. Vi­de­re sat­te hun lang­bane-pers på 200 me­ter fri med 2.18,02.

Nye per­ser

Ma­le­ne Sa­ge­dal (1999) er en­de­lig i gang igjen etter et langt syke­av­brekk, og im­po­ner­te med ti­den 29,63 og pers på 50 me­ter fri og 513 FINA-po­eng.

Sam­me po­eng­sum fikk hun på 100 me­ter fri på 1.05,03 også det pers.

Vic­to­ria Tellef­sen (2001) var kjempe­for­nøyd med 50 me­ter fly hvor hun gikk fra 32.99 i kort­bane til 32,50 i lang­bane. Også på 50 me­ter bryst per­set hun med nes­ten to se­kun­der fra kort­bane­ti­den sin. Bes­te øvel­se had­de hun på 100 me­ter fri med pers og 536 FINA-po­eng på ti­den 1.04,05.

Grim­stad-gut­ten Mats-And­re An­dre­as­sen (2004) vant klas­sen sin på 100 me­ter but­ter­fly på 1.09,14 og gjor­de i til­legg 50 me­ter og 200 me­ter but­ter­fly på pene 30,92 (394 FINA-po­eng) og 2.35,24 som ga bron­se og sølv­me­dal­je.

På 200 me­ter fly er han ran­gert som num­mer to i lan­det i sin års­klas­se. Også 400 me­ter med­ley ga ster­ke 5.53,53 og 398 FINA-po­eng.

An­ton Karl Mar­tens­son (2005) gjor­de fle­re gode løp og fikk tred­je beste­no­te­rin­ger på lang­bane. Mest for­nøyd er han med pers på 100 me­ter fri på 1.07,28 og 338 FINA-po­eng.

Herman Bro­en fra Grim­stad, som svøm­mer for Varodd Svømme­klubb, sat­te pers på 100 me­ter og 200 me­ter fri med hen­holds­vis 58,65 og 2.16,19 som ga 511 og 420 FINA-po­eng.

Lo­ven­de unge svøm­me­re

De yngs­te svøm­mer­ne sat­te alle nye beste­ti­der på lang­bane. For noen var det­te det førs­te stev­net i 50-me­ters­bas­seng. Det er tøft når man er vant med å tre­ne i 25-me­ters­bas­seng.

Dis­se lo­ven­de ut­øver­ne svøm­te inn fle­re gode ti­der og per­son­li­ge re­kor­der. Fine beste­no­te­rin­ger på Alina Aa­berg (2007) 193 FINA-po­eng på 100 me­ter fri, Sa­ra Gab­ri­el­sen (2006) 148 FINA-po­eng på sam­me dis­tan­se og Vil­de Krak­stad (2006) 245 FINA-po­eng på 100 me­ter bryst.

Også de yng­re gut­te­ne gjor­de det bra. Dimi­tri­je Ca­lic (2005) fikk sju beste­no­te­rin­ger på lang­bane og 202 FINA-po­eng på 100 me­ter fri. Hen­rik Aue­stad Bro­en (2003) sat­te også sju beste­no­te­rin­ger hvor 50 me­ter fri ga høy­es­te FINA-po­eng med 284 på 50 me­ter fri med ti­den 31,47.

Jonas Emil An­dre­as­sen (2006) had­de fem beste­no­te­rin­ger hvor 100 me­ter fri ga 254 FINA-po­eng. Mar­kus Hal­vor­sen (2005) had­de hele åtte beste­no­te­rin­ger (2005) og 216 FINA-Po­eng på 200 me­ter rygg.

En an­nen lo­ven­de ut­øver er Si­vert Grov Hans­sen (2005) som had­de tre beste­no­te­rin­ger hvor 50 me­ter fri ga 296 FINA-po­eng.

I rute før EM

Svøm­men­de tre­ner for GSK, Li­se Lothe, som ble ver­dens­mes­ter på 50 me­ter rygg for ett år si­den i 50–54 års­klas­sen for Mas­ter Sør­lan­det, svøm­te me­get sterkt i Aqua­ra­ma Open med 1.12,67 på 100 me­ter rygg og 33,85 på 50 me­ter rygg som ga 510 og 511 FINA-po­eng.

Hun er der­med i god rute foran kom­men­de EM for Mas­ters i Slo­ve­nia til høs­ten.

FOTO: ALEX­AND­RA RA­VEN

GODE TAK­TER: A-grup­pa i Grim­stad svømme­klubb har gjort det bra i det sis­te. Ny­lig tok de seg en vel­for­tjent ute­tre­ning, da­gen etter Aqua­ra­ma Open. Her holdt de på med lang­bane­tre­ning mel­lom Hol­vika-hol­men og land. Fra venst­re: An­ton Mor­tens­son, Oda...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.