Pang­åp­ning i nye lo­ka­ler

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

➤ Ny­he­te­ne om han­dels­byen har ikke va­ert opp­løf­ten­de de sis­te uke­ne. Fle­re bu­tik­ker har vars­let at de vil sten­ge dø­re­ne.

➤ Der­for er det eks­tra gle­de­lig å for­tel­le om den nye nett­por­ta­len shop­grim­stad. no, som ni av by­ens bu­tik­ker lan­ser­te tors­dag etter­mid­dag. De gjør det også med en ar­tig twist. For kun­de­ne skal kun­ne få le­vert va­re­ne hjem, og det er in­gen rin­ge­re enn tid­li­ge­re proff­syk­list Bjør­nar Ve­støl som skal tråk­ke på – rundt for­bi i kom­mu­nen.

➤ De glo­ba­le og na­sjo­na­le nett­han­dels­gi­gan­te­ne er de­fi­ni­tivt en trus­sel for om­set­nin­gen lokalt. Nå etab­le­rer man shop­grim­stad.no som gjør det mu­lig å hand­le lokalt på nett. Vi hå­per fle­re av de lo­ka­le bu­tik­ke­ne vil slut­te seg til por­ta­len, slik at vare­ut­val­get fra lo­ka­le bu­tik­ker blir stør­re.

➤ Det­te til­ta­ket ale­ne vil ikke red­de sen­trum som han­dels­sted. Men det vi­ser noe vik­tig, nem­lig at vi har å gjø­re med en grup­pe for­ret­nings­folk som ikke set­ter seg ned med ho­det i hen­de­ne når det but­ter. Sna­re­re le­ter de hel­ler etter mu­lig­he­ter, fin­ner krea­ti­ve løs­nin­ger, for­hå­pent­lig­vis til nyt­te for lo­ka­le kun­der.

NYSATSING: Ni bu­tik­ker er fore­lø­pig med på shop­grim­stad.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.