Ve­te­ra­nen vil stå på vi­de­re i re­de­ri­et

Re­der At­le Bergs­ha­ven fyl­ler 72 år, men har in­gen pla­ner om å gi seg. Men når den tid kom­mer har han pla­ne­ne kla­re.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - NA­E­RINGS­LIV

➤ Bergs­hav AS har ikke for vane å in­vi­te­re til presse­kon­fe­ran­se. Det gjor­de de fre­dag. Men det var ikke for å for­tel­le at sty­rets le­der, At­le Bergs­ha­ven, gir seg. Det var for å for­tel­le om gode tall og nye in­ves­te­rin­ger.

Bergs­hav AS har ikke hatt for vane å in­vi­te­re til presse­kon­fe­ran­se for å pre­sen­te­re års­regn­ska­pet. Det gjor­de sel­ska­pet fre­dag for­mid­dag.

– Vi øns­ker å kom­mu­ni­se­re an­ner­le­des nå, og det har med hele si­tua­sjo­nen å gjø­re. Fa­mi­lie­krang­ling har ofte blitt ho­ved­opp­slag i media, men det har vi med god mar­gin lagt bak oss. Ak­sjo­na­er­struk­tu­ren er nå vel­dig over­sikt­lig og en­kel, sier sty­rets le­der At­le Bergs­ha­ven på presse­kon­fe­ran­sen. At­le Bergs­ha­ven ei­er nå 100 pro­sent av Bergs­hav AS.

Det er snart 30 år si­den Bergs­ha­ven skil­te lag fra Ug­land.

– Det var sårt og vans­ke­lig, men har vist seg å vaere rik­tig for beg­ge par­ter, sier Bergs­ha­ven. Nå dri­ver de,og har dre­vet, i Has­sel­da­len si­den 1991. Som han selv sier, i skygge­si­den av Grim­stad.

– Man­ge vet ikke en­gang at vi er her, sier han.

Vi­sjo­nen de­res er å byg­ge ver­di­er bygd på kom­pe­tan­se og his­to­rie.

– Det vi gjør i dag, kan vi gjø­re for­di and­re har gått foran oss, sier Bergs­ha­ven.

Sel­ska­pet er pri­ma­ert et re­de­ri, men har også ei­en­dom­mer, og dri­ver en stor ma­ri­tim kul­tur­for­valt­ning i Has­sel­da­len. Ho­ved­kon­to­ret er i Grim­stad, men har også kon­to­rer i Kø­be­havn, Ky­pros og Mum­bai.

– Og vi har in­gen pla­ner om å flyt­te på oss, sier Bergs­ha­ven.

50 mil­lio­ner

– Det har va­ert et par tøf­fe år nå i ship­ping­bran­sjen, men vi har klart oss bra, for­di vi har gode og lan­ge kon­trak­ter, og en be­ty­de­lig egen­ka­pi­tal, sier fi­nans­di­rek­tør Andreas Han­ne­vik.

Så når mar­ke­det er dår­lig, så le­ver sel­ska­pet godt med det.

– For oss er det mer en mu­lig­het enn en trus­sel, sier Han­ne­vik.

I 2017 om­sat­te kon­ser­net for 630 mil­lio­ner kro­ner, og net­to sit­ter de igjen med 50 mil­lio­ner kro­ner.

– Det vi tje­ner nå er bra i for­hold til det det var. Det­te er vi for­nøyd med i et svakt mar­ked. Og inn­gan­gen i 2018 er enda bedre, sier Han­ne­vik.

To­tal­ba­lan­sen i kon­ser­net er 1 mil­li­ard 260 mil­lio­ner kro­ner. Nes­ten 1 mil­li­ard er egen­ka­pi­tal og det er in­gen gjeld av be­tyd­ning.

– På ei­en­doms­si­den sel­ger vi også unna litt som vil pre­ge 2018-regn­ska­pet på en po­si­tiv måte, sier Bergs­ha­ven.

– Og vi har 350 mil­lio­ner i kon­tan­te re­ser­ver. Den sum­men er gått ned, men det har med inn­løs­nin­gen av ak­sjo­na­eren å gjø­re, sier Han­ne­vik.

Nå vil de se hva de vil gjø­re frem­over. Et av øns­ke­ne er å eks­pan­de­re in­nen­for afram­aks­tanks, sto­re tank­skip, og i små gasskip.

– Vi dri­ver en li­ten drifts­or­gani­sjon, men vi dri­ver vel­dig ef­fek­tivt, sier Han­ne­vik.

De ser for seg fire-fem skip, un­der 10 år gamle. Men stør­rel­sen på in­ves­te­rin­gen er av­hen­gig av part­ne­re de får med.

Ei­en­dom

Si­den 2002 har kon­ser­net hatt ei­en­dom­mer i Lo­fo­ten, Rei­ne Ror­bu­en. I år solg­te de hele an­leg­get. – Vi kjøp­te med hjer­tet, men solg­te med ho­det. Det har va­ert en fan­tas­tisk rei­se for oss. Jeg har be­holdt en ror­bu, slik at vi har et sted å vaere når vi er der oppe. Så hjer­tet har ikke for­latt Lo­fo­ten, sier han. Sel­ska­pet gikk inn med 4,5 mil­lio­ner kro­ner i Lo­fo­ten, og det vil bli bok­ført en ge­vinst på 15 mil­lio­ner kro­ner. – Men cash-ef­fek­ten er ve­sent­lig stør­re, for­sik­rer han. Også lokalt dri­ver kon­ser­net med ei­en­dom, kun et lite stein­kast unna sel­ska­pets ho­ved­kon­tor i Has­sel­da­len. – Vi har bygd og har un­der byg­ging rundt 35 lei­lig­he­ter, og alt i alt blir det 50-60 sier Bergs­ha­ven om lei­lig­hets­byg­get langs Vik­ki­len.I til­legg in­ves­te­rer sel­ska­pet i and­re ste­der, som Pa­no­ra­ma i Aren­dal, og en ho­tell­kje­de i Po­len, hvor det set­tes opp ett hotell i året. – Det er et fan­tas­tisk spen­nen­de pro­sjekt, sier han. De har også fle­re in­ves­te­rings­pla­ner i lo­ka­le pro­sjek­ter, men ikke i Grim­stad.

Gir seg ikke

At­le Bergs­ha­ven fyl­ler 72 år, men har in­gen pla­ner om å gi seg med det førs­te.

– Min am­bi­sjon i li­vet er ikke å bli bå­ret ut her­fra med bei­na først. Man er av­hen­gig av å ha vet­tet i be­hold i den­ne job­ben, og man må hen­ge med, el­lers er den­ne virk­som­he­ten for tøff. Men vi har et sty­re som et to­talt uav­hen­gig, og de har én opp­ga­ve, og det er å opp­tre 100 pro­sent pro­fe­sjo­nelt. De skal sør­ge for at det­te sel­ska­pet er rik­tig be­man­net, sier Bergh­sva­en. Og når den tid kom­mer, at han vel­ger å bru­ke mind­re tid på jobb, har han pla­ne­ne kla­re.

– Jeg skul­le gjer­ne ha gått mer på tur. Og jeg har prøvd reins­dyr­jakt, det var ok. Så jeg har leid et ter­reng i Se­tes­dal, hvor jeg kan sky­te 10 dyr i året. Jeg har stor gle­de av å gjø­re and­re ting enn jobb, og så gjel­der det å fin­ne ba­lanse­gan­gen. Jeg har job­bet si­den jeg var ny­ut­dan­net, det er det­te jeg kan, og jeg har gjort fa­mi­li­en min vel­stå­en­de. Men det­te er også en strev­som na­e­ring, sier Bergs­ha­ven.

JANICKE YTTERVIK

SKAL FORT­SET­TE: At­le Bergs­ha­ven med Eb­be Bergs­ha­ven og fi­nans­di­rek­tør Andreas Han­ne­vik uten­for ho­ved­kon­to­ret i Has­sel­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.