Fikk si sitt om den nye vei­en

Fja­ere Vel var en av for­enin­ge­ne som var på plass på råd­hu­set tors­dag etter­mid­dag, for å for­tel­le om sine tan­ker rundt ny E18-tra­se.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

Lag og for­enin­ger var tors­dag in­vi­tert til møte med Nye Vei­er. Fja­ere Vel var på plass for å si sin me­ning.

Igjen had­de Nye Vei­er, As­plan Viak og Ram­bøll in­vi­tert til in­for­ma­sjons­møte på råd­hu­set. Den­ne gan­gen var det lag og for­enin­ger som var in­vi­tert.

– Mø­tet i for­ri­ge uke var for be­folk­nin­gen, og for dem som var in­ter­es­sert i å vite hvor langt plan­ar­bei­det har kom­met. Der var det også mu­lig å kom­me med inn­spill, og det ble lagt ut kart. Til da­gens møte var lag og for­enin­ger, blant an­net bon­de­lag og jakt­lag in­vi­tert, slik at de kan kom­me med inn­spill til hva som er vik­tig å ta hen­syn til når ny vei skal kom­me, sier Imi Veg­ge, som er kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver for E18 Lang­gan­gen-Grim­stad.

Stor in­ter­es­se

Det var Ram­bøll og As­plan Viak som had­de or­ga­ni­sert mø­tet og som had­de sendt ut in­vi­ta­sjo­ner til mø­tet, og de uli­ke la­ge­ne og for­enin­ge­ne måt­te mel­de seg på for å få tids­punkt for en prat med Nye Vei­er.

– Vi har det­te mø­tet ho­ved­sa­ke­lig for å byg­ge opp fakta­kunn­ska­pen og kunn­skaps­grunn­la­get vårt for det vi­de­re plan­ar­bei­det. Det blir et sup­ple­ment til den of­fent­li­ge in­for­ma­sjo­nen og de of­fent­li­ge kar­te­ne vi al­le­re­de de har, sier Veg­ge

– Her blir all in­for­ma­sjon sam­let inn, opp­sum­mert og tatt med i det vi­de­re ar­bei­det, leg­ger hun til.

Veg­ge for­tel­ler om stort opp­møte på de mø­te­ne de har hatt de sis­te uke­ne.

– Det har va­ert mer enn 600 men­nes­ker inn­om på dis­se mø­te­ne, fra Bamble til Grim­stad. Det er helt klart at ny E18-tra­se en­ga­sje­rer og be­tyr mye for folk, sier hun.

Ny kunn­skap

Veg­ge for­tel­ler vi­de­re at de la­ge­ne som har va­ert inn­om, har delt om sin kunn­skap om om­rå­de­ne som er ak­tu­el­le som tra­se for ny vei.

– Tak­ket vaere dis­se mø­te­ne så får vi inn­spill og kunn­skap om dis­se om­rå­de­ne. Noe er kjent, men det er også kan­skje ting som ikke er så kjent som duk­ker opp. De som har va­ert inn­om kom­mer med kon­kre­te inn­spill om at det og det om­rå­det er vik­ti­ge tur­r­om­rå­der for ek­sem­pel, el­ler de vi­ser om­rå­der som er vik­ti­ge for de­res for­ening. Noen kom­mer også med kon­kre­te for­slag til hvor vei­en burde gå.

I ti­den frem­over kan man sen­de brev el­ler e-post til Nye Vei­er for å gi de råd og tips i sitt vi­de­re ar­beid. Det fin­nes også en egen med­virk­nings­por­tal på de­res nett­side, der man en­kelt leg­ger inn sine inn­spill til plan­pro­ses­sen.

Man er nå helt i opp­star­ten av plan­ar­bei­det for ny E18, og ar­bei­det nå drei­er seg om å lage en kom­mune­del­plan som skal po­li­tisk be­hand­les i alle de sju be­rør­te kom­mu­ne­ne før som­mer­en 2019.

Vil ikke ha split­tel­se

En av for­enin­gen som var på plass for å for­tel­le om sine tan­ker om ny vei, var Fja­ere vel ved Arne Ri­be og Kris­ti­an Tønne­søl. De var i sam­ta­le med Ru­ne Søl­land fra Nye vei­er og Arild Vest­bø fra As­plan Viak som lyt­tet til hva de to herre­men­ne­ne fra Fja­ere had­de å si.

– For oss er det al­ler vik­tigs­te at ikke byg­da vår blir split­ta med en motorvei. Vi øns­ker al­ler helst at en vei skal gå så langt inn i lan­det, så langt nord for Holle­tjen­na som mu­lig, slik at den tar minst mu­lig land­jord og byg­nin­ger. Vårt se­kun­daer­øns­ke er at de bru­ker ek­sis­te­ren­de vei, bort­sett fra ved Bie­heia, sier Arne Ri­be.

De la­ge­ne og for­enin­ge­ne som var inn­om tors­dag kveld var Na­tur­vern­for­bun­det Ag­der, Grim­stad Bon­de­lag, Fja­ere stor­vald og Fja­ere jakt­lag, Plante­sko­len, Fja­ere Vel, Fja­ere skyt­ter­lag, Hå­be­stad jakt­lag, Fri­voll Vel, Grim­stad Sports­skyt­te­re, PS An­legg, samt fle­re pri­vat­per­soner.

PRAT: Ru­ne Søl­land fra Nye Vei­er, Arne Ri­be fra Fja­ere Vel, Kris­ti­an Tønne­søl fra Fja­ere Vel og Arild Vest­bø fra As­plan Viak i prat om hva som er vik­tig for Fja­ere Vel.

PÅ PLASS: Imi Veg­ge var en av re­pre­sen­tan­te­ne fra Nye Vei­er som var på plass på råd­hu­set tors­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.