Nå sat­ser by­bu­tik­ker på ny nett­por­tal og eget syk­kel­bud

Den nye nett­por­ta­len shop­grim­stad.no og le­ve­ring av va­rer med syk­kel­bud, er det nye vå­pe­net til by­ens bu­tik­ker i kam­pen om kun­de­ne.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Christian Aar­stad ga­vi­kar2@gat.no

Ny nett­por­tal og vare­le­ve­ring med tid­li­ge­re proff­syk­list Bjør­nar Ve­støl er det nye våpne­net til by­bu­tik­ke­ne.

Shop­grim­stad hå­per å nå ut til lo­kal­be­folk­nin­gen, og med på la­get har de fått iBox som skal stå for le­ve­rin­gen.

Fore­lø­pig er det kun én mann som skal syk­le ut til kun­de­ne. Men han er til gjen­gjeld tid­li­ge­re proff­syk­list.

– iBox er et grün­der­sel­skap og vi står for le­ve­rin­gen hjem til folk. Vi har vel­dig tro på syk­kel­bud. Det er en pi­lot på gang i Oslo, og ned­over i Europa er det le­ve­rin­ger av høy kva­li­tet. Vi hå­per å gjen­ska­pe noe av det sam­me i Grim­stad, sier Ve­støl som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør sel­ska­pet.

Lokalt mar­ked

Pro­sjek­tet ble lan­sert tors­dag og er i start­fa­sen til noe bu­tik­ke­ne hå­per skal bli stør­re.

Via nett­si­den shop­grim­stad. no kan kun­de­ne be­stil­le va­rer over nett. Det er kun va­rer fra Grim­stad som sel­ges. Kun­de­ne kan en­ten vel­ge å hen­te va­re­ne selv el­ler få det frak­tet til seg av et syk­kel­bud.

Ak­ku­rat nå er det ni bu­tik­ker som er med på pro­sjek­tet, men shop­grim­stad hå­per å få med fle­re. For shop­grim­stad er spe­si­elt det lo­ka­le as­pek­tet vik­tig.

– Det er det lo­ka­le mar­ke­det som vi skal mar­keds­føre oss mot. Høy­er er et ek­sem­pel. De har ikke lov til å ha nett­bu­tikk, men nå åp­ner det seg mu­lig­het for at de kan le­ve­re va­rer til kun­der over In­ter­nett. Vi har imid­ler­tid pla­ner om å ut­vi­de oss til også uten­for Grim­stad, blant an­net Aren­dal, sier dag­lig le­der, Anna Eli­se Svenne­vig i Littan­na AS og le­der i Grim­stad Min By.

– Bu­tik­ke­ne i Grim­stad har va­ert iv­ri­ge på å vaere med på det­te. Det har så langt bare va­ert po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger. Vi har pla­ner om ut­vi­del­se til også å sel­ge tje­nes­ter og ar­ran­ge­men­ter. Nett­si­den er et per­fekt sted å leg­ge ut Grim­stad-pro­duk­ter, for­tel­ler Svenne­vig iv­rig.

– Grim­stad er un­der­vur­dert

En av dem som har blitt med på det­te pro­sjek­tet er Met­te Pe­der­sen. Hun er inne­ha­ver av Amica i St­or­ga­ten.

– Jeg sy­nes det­te var en fin mu­lig­het som jeg ikke kun­ne gå glipp av. Jeg dri­ver en li­ten bu­tikk og har merke­va­rer som al­le­re­de sto­re ak­tø­rer er inne­ha­ver av. Nå fikk jeg en mu­lig­het til å gå inn på net­tet og får der­med lagt ut bil­der og an­net som kun­der kan se. Sam­ti­dig er jeg opp­tatt av å mar­keds­føre sen­trum av Grim­stad og hele kom­mu­nen. Jeg fø­ler ofte Grim­stad blir en smu­le un­der­vur­dert i for­hold til vårt ut­valg. Byen har mye å by på, for­tel­ler Pe­der­sen.

Man­ge vil ha nett­bu­tikk

Morten Hansen i Fres­hweb lan­ser­te sam­men med Svenne­vig pro­sjek­tet tors­dag etter mid­dag på Soren­skri­ver­går­den. Hansen har an­svar for det tek­nis­ke.

På lan­se­rin­gen sa han at det er man­ge som har lyst til å lage nett­bu­tikk og at noen må til slutt gjø­re det. Gjen­nom shop­grim­stad.no blir bu­tik­ke­ne syn­li­ge og må­let er at kun­de­ne får le­vert va­ren sam­me dag som de bes­til­ler hvis den er på la­ger. Hansen sier at det­te er star­ten på å få alle bu­tik­ke­ne un­der én platt­form.

Pe­der­sen selv gle­der seg til å star­te rei­sen.

– Det er mas­se å byg­ge på. For­hå­pent­lig­vis kan vi få med oss for ek­sem­pel res­tau­rant­bran­sjen og and­re ak­tø­rer også. Slik kan vi opp­nå et sam­ar­beid. Det er en fin måte for Grim­stad og nå et stør­re mar­ked. Vi går glipp av en stor del av om­set­nin­gen for­di folk vel­ger oss bort ved at de ikke drar til byen. Den­ne nett­si­den med­fø­rer at vi får et eks­tra bein å stå på.

Nå kan pro­sjek­tet bare star­te. Bu­tik­ke­ne er kla­re og nett­si­den er snart oppe og går. Ikke minst har man en tid­li­ge­re topp­idretts­syk­list med på la­get som skal le­ve­re va­re­ne hjem hvis kun­de­ne øns­ker det.

MED PÅ LA­GET: Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i iBox Bjør­nar Ve­støl, ei­er og dri­ver av Ri­ips Chris­ti­ne Mjå­land, dag­lig le­der i Høy­er The­re­se Sk­ret­ting, dag­lig le­der i Littan­na AS An­ne Eli­se Svenne­vig og dag­lig le­der av Skinsa­tion He­ge Brå­stad Kris­ti­an­sen.

SYK­KEL­BUD: Tid­li­ge­re syk­kel­proff Bjør­nar Ve­støl skal syk­le ut med va­rer til kun­de­ne. Her le­ve­rer han til The­re­se Sk­ret­ting som er dag­lig le­der i Høy­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.