In­gen le­di­ge fast­lege­plas­ser

Skal nye grim­stad­bor­ge­re ha fast­lege­plass, må de til nabo­kom­mu­ne­ne. I Grim­stad er det in­gen le­di­ge plas­ser før nes­te år.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Janicke Yttervik janicke@gat.no

Det er per i dag in­gen le­di­ge fast­lege­plas­ser i Grim­stad kom­mu­ne. Det vi­ser over­sik­ten på kom­mu­nens egne hjemme­si­der.

Ikke lov

Det sy­nes kom­mune­over­lege Ve­gard Vi­ge ikke noe om.

– Det er ko­los­salt ugreit, og det er hel­ler ikke lov, sier Vi­ge.

I fjor på den­ne ti­den kom Vi­ge med en sterk an­be­fa­ling om å øke an­tall fast­le­ger i 2018. Det ble det ikke fun­net plass til i bud­sjet­tet.

– Nå er bud­sjet­tet lagt for lengst, og det ble ikke fun­net plass for det­te i 2018, men det lig­ger i hand­lings­pla­nen for 2019, sier Vi­ge.

Ald­ri skjedd før

Det­te er førs­te gang at det er null le­di­ge plas­ser, si­den fastlegeordningen ble inn­ført i 2001.

– Grim­stad kom­mu­ne har jevnt og trutt vokst hvert eneste år med noen hund­re inn­byg­ge­re, og da fyl­les det opp på lege­lis­te­ne. Når vi ikke får dis­se nye stil­lin­ge­ne blir det trangt om plas­se­ne. Vi har også 3000 stu­den­ter i kom­mu­nen, sier han. Men nå blir det sånn i hvert fall fram til 1. ja­nu­ar 2019.

– Kom­mer det folk til Grim­stad så er det ikke fast­lege­plass til dem, sier Vi­ge, som sta­dig får hen­ven­del­ser fra folk som spør om fast­le­ger.

– Jeg er nødt til å si at vi ikke har le­dig, og at de må prø­ve nabo­kom­mu­ne­ne. Jeg blir lei meg, og det er uprak­tisk. Men den kom­mu­na­le hver­da­gen kan vaere vans­ke­lig, sier han.

678 men­nes­ker på vente­lis­te

Lis­te­ne vi­ser at 678 men­nes­ker står på vente­lis­te.

Det­te er ikke snakk om per­soner uten til­bud, men som øns­ker en an­nen fast­le­ge enn den de har i dag.

– Det job­bes med det, så det blir en ny fast­lege­stil­ling nes­te år, sier Glenn Bjørk, til­lits­valgt for fast­le­ge­ne i Grim­stad. Men at det er null le­di­ge plas­ser de nes­te må­ne­de­ne sy­nes han ikke er greit.

– Det er uhel­dig, og det er kom­mu­nens an­svar å sør­ge for at fins le­di­ge plas­ser. Det blir bedre nes­te år, men om det blir helt bra vet jeg ikke, sier Bjørk.

– Jeg er i en si­tua­sjon hvor jeg ikke er så pres­set på meng­de jobb, for jeg har dele­lis­ten. Så jeg er ikke en av de som må strek­ke meg vel­dig langt. Sett fra le­gens stå­sted er det tra­velt når det er ful­le lis­ter, men det vik­tigs­te er pa­si­ent­per­spek­ti­vet, at be­folk­nin­gen skal ha en mu­lig­het til å vel­ge, og det har man ikke her. Det er ikke en hold­bar si­tua­sjon. Kom­mune­over­le­gen er klar over pro­ble­met og job­ber med det. Det­te er kom­mu­nens an­svar, og vi le­ger står på og job­ber unna så godt vi kan, sier Ka­ri Hil­de Juv­kam på Grim­stad lege­sen­ter.

Bør vaere 200 le­di­ge plas­ser

Adressa skrev i fe­bru­ar om fast­le­ge-si­tua­sjo­nen. Den gan­gen var det 28 le­di­ge plas­ser. For en kom­mu­ne på Grim­stads stør­rel­se, bør det iføl­ge Fast­lege­for­skrif­te­nens an­be­fa­lin­ger, vaere 200 le­di­ge plas­ser.

Det tal­let var da re­kord­lavt, iføl­ge kom­mune­over­lege Ve­gard Vi­ge.

Grim­stad kom­mu­ne har 21 ful­le fast­lege­hjem­ler, to av dis­se er fylt opp av fire dele­lis­ter.

VENTELISTERR: Det er null le­di­ge plas­ser blant kom­mu­nens fast­le­ger. Bil­det vi­ser Brann­sta­sjo­nen lege­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.