Da­gens TEKST

Egen­vil­jen

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - ➤ MAN KAN An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

lure på hvor­for Gud har skapt oss med så sterk egen­vil­je, vi må jo ha pis­to­len i nak­ken, før vi skif­ter me­ning? Men jeg for­nem­mer å skjøn­ne sva­ret: Gud vil ha vår kja­er­lig­het av egen fri vil­je, og der vil­jen er ster­kest kan kja­er­lig­he­ten også bli ster­kest! Hans kja­er­lig­het til oss er ster­ke­re enn vi kan fore­stil­le oss, men dem­rer DET for oss, kan det hen­de at vi slip­per ta­ket i jeg, meg og mitt, og gir oss hen til me­nin­gen med li­vet «å els­ke Gud av hele ditt hjer­te og av hele din sjel og av all din makt – Math 22,37 –. Det er kan­skje for sterkt å tro at man har sva­ret på «me­nin­gen med li­vet», men det kan vaere at det nett­opp var der­for Je­sus sa, at det var det størs­te bud. Evan­ge­li­et er jo ikke et «går det, så går det pro­sjekt», men en over­be­vis­ning om at det er den Sann­het, som set­ter oss fri!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.