Wong gle­det seg over gjes­te­re­spons

Ken­ny Wong kut­tet lør­dag bån­det til den nye res­tau­ran­ten på tor­vet.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Vic­to­ria Ni­ko­lai­sen red@gat.no

Det­te er hans tred­je res­tau­rant på Sør­lan­det. Da kun­der på de and­re res­tau­ran­te­ne øns­ket at Ken­ny Wong skul­le åpne i Grim­stad, føl­te han at det var rik­tig å åpne her.

Fo­ku­se­rer på kva­li­tet

– Jeg er vel­dig for­nøyd med be­lig­gen­he­ten, men det vik­tigs­te for oss er kva­li­te­ten på det vi ser­ve­rer. Res­tau­ran­ten skal hus­kes for god mat og god ser­vice, slik at kun­de­ne øns­ker å kom­me til­ba­ke. Vi vel­ger der­for å fo­ku­se­re ma­tens kva­li­tet, sier Wong.

Res­tau­ran­ten skal va­ere åpen året rundt, men de tror at det er på som­mer­en at res­tau­ran­ten går best.

Glad for til­bake­mel­din­ger

– Det kom­mer gjer­ne fle­re inn­om på som­mer­en, det har nok litt med tu­ris­ter å gjø­re. Jeg er vel­dig for­nøyd med hvor­dan åp­nin­gen i dag har va­ert, og kun­de­ne vir­ker for­nøy­de. Jeg har stor tro på det jeg le­ve­rer, og hå­per det gjen­spei­ler ma­ten vi ser­ve­rer, for­tel­le Wong.

Hvis res­tau­ran­ten lyk­kes i Grim­stad, øns­ker Wong å åpne fle­re res­tau­ran­ter.

– Jeg li­ker job­ben min. Her kan jeg gi både ser­vice og kva­li­tet. Det er vik­tig å by på seg selv og jeg li­ker at jeg kan gi kunn­skap om mine ret­ter, sier Wong. Det er ikke bare kva­li­te­ten på ma­ten som er vik­tig for Wong. Kok­ke­ne som job­ber i res­tau­ran­te­ne har over 25 års er­fa­ring med mat og de må gjen­nom en grun­dig pro­sess som også in­klu­de­rer mat­la­ging, før de even­tu­elt blir an­satt.

– Det er vik­tig at de som job­ber her vet hva de gjør, det er også slik vi lyk­kes. Vi els­ker å lage mat. Jeg er ofte på reise­fot og får in­spi­ra­sjon til nye ret­ter. Det var også slik jeg kom på «Ken­nys spe­si­al» som flam­be­res på varm jern­pan­ne, av­slut­ter Wong.

Vil kom­me til­ba­ke

Det var fle­re inn­om på åp­nin­gen.

Ka­ri­na Arta­monova, Tan­ja Hasle­kas og Elena Lun­de har tid­li­ge­re reist til Sør­lands­par­ken for å spi­se på Saku­ra.

– Vi har brukt de and­re res­tau­ran­te­ne ofte, og har gle­det oss til den skul­le åp­nes i Grim­stad. De ser­ve­rer vel­dig god mat, sto­re por­sjo­ner og har god ser­vice. Vi sy­nes det er vel­dig bra at han valg­te å åpne i Grim­stad, da slip­per vi å kjø­re til Sør­lands­par­ken, sier Hasle­kas.

Det er ikke bare ma­ten som gjør at dis­se tre vel­ger å kom­me til­ba­ke til res­tau­ran­ten.

– Man kan både ta med og spi­se in­ne, det er vel­dig vik­tig for oss. Men det al­ler vik­tigs­te er kan­skje at det er så rent og pent i res­tau­ran­te­ne. Vi kom­mer til å spi­se her ofte, av­slut­ter Lun­de.

KJEMPEFORNØYD: Elena Lun­de, Tan­ja Hasle­kas og Ka­ri­na Arta­monova var godt for­nøyd med mat­opp­le­vel­sen på den nye kina­res­tau­ran­ten. De set­ter pris på det nye til­bu­det i byen.

KLIPET SNORA: Ken­ny Wong kut­ter her det røde bån­det for å øns­ke gjes­ter vel­kom­men til den nye res­tau­ran­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.