Pe­ker på Gun­ders­hol­men

An­ne Gu­ri­ne Heg­nar og Grim­stad SV me­ner Gun­ders­hol­men er det ide­el­le ste­det for svømmehall og folke­bad.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ DE­BATT For Grim­stad SV An­ne Gu­ri­ne Heg­nar

Le­ser­nes me­ning: Grim­stad SV har i man­ge år iv­ret for et folke­bad på Gun­ders­hol­men. Plas­se­rin­gen er ide­ell ut fra fle­re per­spek­ti­ver.

Plas­se­rin­gen av svømme­an­legg

på den ut­spreng­te de­len av hol­men, vil på en flott måte bin­de sam­men fri­om­rå­det på hol­men og ak­ti­vi­te­ter der. SV ser for seg at en svømmehall plas­se­res og teg­nes inn slik at det kom­bi­ne­res med mu­lig­het for sjø­bade­an­legg med stupe­tårn og til di­rek­te til­gang til fri­om­rå­det.

Om­rå­det vil bli et at­trak­tivt og by­na­ert om­rå­de for inn­byg­ger­ne og naer­om­rå­de­ne hele året. Med den be­lig­gen­he­ten vil også dags­tu­ris­ter i båt og bil fris­tet til å be­nyt­te an­leg­get både når sjø­bad fris­ter og på kal­de da­ger.

Med en hel­het­lig plan for Gun­ders­hol­men vil Grim­stad ikke bare få en ny svømmehall, men et godt ut­vik­let om­rå­de med man­ge bruks­mu­lig­he­ter.

Det vil da også sti­mu­le­re til bruk av sen­trum og bi­dra til et løft for byen. Også stu­den­te­ne vil lok­kes til å bru­ke byen mer, i tråd med de ut­tal­te øns­ker som har kom­met fram tid­li­ge­re.

Å plas­se­re et bade­an­legg ved sjø­en, mu­lig­gjør også bruk av sjø­vann i an­leg­get og mind­re bruk av klor. Varme­veks­ling og bruk av sjø­vann er i til­legg en god mu­lig­het for å få en miljø­venn­lig og god energi­bruk.

Plas­se­rin­gen er god for­di den er sen­trumsna­er og midt i kol­lek­tiv­ak­sen for dem som øns­ker å kjø­re kol­lek­tivt. Den vil også sti­mu­le­re til å gå el­ler syk­le. Av­stan­den til Ar­res­ten er også kort for dem som vil kom­bi­ne­re ak­ti­vi­te­ten med en tur i sen­trum. Sett i et miljø­per­spek­tiv vil det også va­ere op­ti­malt.

Grim­stad SV er glad for at det po­li­tisk nå er fler­tall for å ut­re­de Gun­ders­hol­men som al­ter­na­tiv.

En bed­re bruk av om­rå­det kan

ikke SV se.

KLAR MEL­DING: An­ne Gu­ri­ne Heg­nar går sterkt inn for å byg­ge svømmehall på Gun­ders­hol­men. «SV ser for seg at en svømmehall plas­se­res og teg­nes inn slik at det kom­bi­ne­res med mu­lig­het for sjø­bade­an­legg med stupe­tårn og til di­rek­te til­gang til...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.