Vil ha f le­re kvin­ner i film

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Les hele inn­leg­get på gat.no

Stor­tings­re­pre­sen­tant Anet­te Trette­berg­stu­en (Ap) er blant del­ta­ker­ne på Kort­film­fes­ti­va­len i år. Hun skal de­bat­te­re like­stil­ling i norsk film­bran­sje på fes­ti­va­lens åp­nings­dag.

Le­ser­nes me­ning: Rett­fer­dig makt­for­de­ling må også gjel­de film­bran­sjen. Det er på høy tid å slip­pe kvin­ne­ne til. Kort­film­fes­ti­va­len tar i år tak i et sen­tralt pro­blem i norsk film­bran­sje: Nors­ke fil­mer la­ges av menn og hand­ler om menn. Selv­sagt fin­nes det unn­tak, men sta­ti­stik­ken vi­ser at film­bran­sjen er blant de minst like­stil­te vi har.

Hvor­for er det et pro­blem? Jo, film og tv-se­ri­er er det kul­tur­til­bu­det vi bru­ker al­ler mest, og de fles­te har der­for min­ner om ster­ke fø­lel­ser i kino­sa­len el­ler sofa­kro­ken. Men film og tv-se­ri­er gjør noe mer med oss enn å ska­pe umid­del­ba­re opp­le­vel­ser og fø­lel­ser der og da. His­to­ri­er som for­tel­les på film, er blant de his­to­rie­ne som vir­ker ster­kest på oss. De ska­per me­ning, gir oss ny inn­sikt og hjel­per oss å for­stå oss selv og sam­fun­net rundt oss. Det er av av­gjø­ren­de be­tyd­ning for fel­les­ska­pet at al­le de­ler av be­folk­nin­gen opp­le­ver å kjen­ne seg igjen i his­to­rie­ne som for­tel­les.

Dess­ver­re er det ikke sånn i dag. Un­der den Ar­bei­der­par­ti-le­de­de re­gje­rin­gen (2005-2013) ble det satt ty­de­li­ge mål om like­stil­ling i norsk film­bran­sje, og ut­vik­lin­gen gikk i rik­tig ret­ning, selv om det gikk sak­te. Da Høy­re og Frp over­tok re­gje­rings­mak­ten i 2013, ble det po­li­tis­ke må­let om like­stil­ling i norsk film sløy­fet, og ut­vik­lin­gen har de sis­te åre­ne gått i feil ret­ning på vik­ti­ge om­rå­der. Fra­va­er av like­stil­ling er en del av struk­tu­re­ne som dan­ner ram­me­ne for norsk film­pro­duk­sjon, og som på­vir­ker hvil­ke stem­mer som får slip­pe til, og hvil­ke som ikke får slip­pe til; hvil­ke his­to­ri­er som blir for­talt, og hvil­ke som ikke blir for­talt. Jeg er glad for at Kort­film­fes­ti­va­len set­ter like­stil­ling i norsk film på dags­or­den og gleder meg til både de­batt og film­gle­de i Grim­stad.

Anet­te Trette­berg­stu­en (Ap) stor­tings­re­pre­sen­tant

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.