Nå gra­ves gres­set på Le­ver­myr opp

De nes­te uke­ne blir fot­ball­ba­nen for­vand­let til et an­leggs­om­rå­de. Un­der­var­me og en ny og bed­re gress­mat­te skal på plass før høst­se­son­gen spar­kes i gang.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - LE­VER­MYR Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

➤ I dag star­ter ar­bei­det med å fre­se bort gress­mat­ta på Le­ver­myr, slik at det kan leg­ges un­der­var­me. De­ret­ter skal det leg­ges helt nytt na­tur­gress på Jerv og Ama­zons hjemme­bane.

Søn­dag tok Jerv nok en flott sei­er med 4–1 over Nest So­tra på det grøn­ne gress­tep­pet på Le­ver­myr. Man­dag var fir­ma­et Land­skaps­en­tre­pre­nø­re­ne på plass med grave­ma­skin og spa­der for å star­te for­be­re­del­se­ne til de kom­men­de ukers an­leggs­ar­beid.

Ba­nen skal som kjent få un­der­var­me etter på­legg fra fot­ball­for­bun­det, og da må gress­mat­ta fjer­nes først. Når un­der­var­men kom­mer på plass, skal det leg­ges helt nytt gress. Sam­ti­dig be­nyt­ter man mu­lig­he­ten til å byg­ge opp ba­nen om lag 20 centi­me­ter på midt­en. Det­te gjø­res for å sik­re av­ren­ning av vann og en langt bed­re dre­ne­ring enn i dag.

Førs­te steg man­dag var å gra­ve frem det un­der­jor­dis­ke vann­ings­an­leg­get på ba­nen, slik at det ikke blir ska­det un­der an­leggs­ar­bei­det. Pla­nen er nem­lig å bru­ke det ek­sis­te­ren­de vann­ings­an­leg­get også på den nye ba­nen.

Sat­ser på spille­klar bane 29. juli

Det nye gres­set ble be­stilt for et år si­den fra fir­ma­et Øst­fold­gress, og kom­mer le­vert som et 2 cm tykt tep­pe i rul­ler. Le­ve­ran­dø­ren an­be­fa­ler at det får lig­ge i minst seks uker før det spil­les på. Kom­mu­nens pro­sjekt­le­der Tho­mas An­der­sen sier at gres­set etter pla­nen skal leg­ges om to-tre uker. Med and­re ord vil det ikke få de an­be­fal­te seks uke­ne til å fes­te seg, et­ter­som Jerv spil­ler hjemme­kamp igjen 29. juli.

– Den av­gjø­rel­sen er tatt i sam­ar­beid med NI­BIO på Land­vik, som sier det går greit med de for­hol­de­ne vi har. Pro­ble­met vi har hatt de sis­te uke­ne er eks­trem­var­men, som gjør at gres­set går i dva­le og det blir litt pro­ble­mer med veks­ten. I dia­log med Jerv og NI­BIO har vi likevel valgt å gjø­re det nå, sier An­der­sen.

– Enn så len­ge spil­les kam­pen 29. juli. Det et er mu­lig den kan flyt­tes, men enn så len­ge sat­ser vi på at vi slip­per det, leg­ger han til.

Valg­te ri­me­li­ge­re løs­ning

Det had­de va­ert mu­lig å leg­ge et gress med et tyk­ke­re jord­lag, men det­te ble valgt bort på grunn av pris, for­tel­ler by­gart­ner Rolf In­ge Pet­ter­sen.

– Det tar noe leng­re tid å leg­ge tykk torv, og pri­sen er om­trent det dob­belte. Det had­de blitt en an­nen kost­nad. For­de­len med den tyk­ke er at den nes­ten er spill­bar fra dag en, sier han.

I lik­het med An­der­sen tror imid­ler­tid Pet­ter­sen at re­sul­ta­tet skal bli bra til slutt.

– Det blir en skik­ke­lig an­leggs­jobb, og vi tror det blir en vel­dig bra bane, enda bed­re enn i dag. Det blir mer kur­ve på den for at van­net skal ren­ne av. Det skal kjø­res på 700 ku­bikk­me­ter med mas­se for å byg­ge den opp, for­kla­rer han.

I GANG: Land­skaps­en­tre­pre­nø­re­ne gikk man­dag i gang med job­ben på Le­ver­myr. I lø­pet av uka skal gres­set fre­ses bort.

GRAVING: Torbjørn Fid­je og Chris­tof­fer Sjø­v­aa

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.