Bil kol­li­der­te med elg­ku ved Skif­te­nes

En bil med mor og to barn kol­li­der­te med en elg­ku ved Skif­te­nes fre­dag kveld. El­gen måt­te av­li­ves, men det skal ikke ha va­ere per­son­ska­de.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Red@gat.no

Det var rett før klok­ken 19 ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne i Ag­der po­liti­dis­trikt kun­ne mel­de om en elg som var blitt på­kjørt på fv 404 na­er Skif­te­nes. Det skul­le vise seg at på­kjør­se­len fant sted rett nord for skyte­ba­nen, ved Fur­uly.

- Nød­eta­te­ne er på vei til ste­det, men det skal ikke va­ere snakk om per­son­ska­der, for­tel­ler Klei­va­ne om kol­li­sjo­nen som am­bu­lan­se, lege, po­li­ti og brann­ve­se­net ryk­ket ut til. Og ope­ra­sjons­le­de­ren skul­le vise seg å få rett.

Uskad­de

- Det skal ha gått greit med de in­volver­te, og in­gen av dem had­de be­hov for å bli med i am­bu­lan­sen som kom til ste­det. El­gen er ute av vei­ba­nen og bil­ber­ger har tatt seg av kjøre­tøy­et, for­tel­ler po­li­ti­ets hunde­pa­trul­je på ste­det klok­ken 20.05 mens Vi­king Grim­stad får sta­sjons­vog­nen på pla­net til ber­gings­bi­len.

Kvin­ne og to barn

Vit­ner på ste­det for­tel­ler at det var en kvin­ne og to barn i bi­len, som var på vei inn­over i lan­det da ulyk­ken fant sted.

Fa­mi­li­en skal va­ere fra Grim­stad-dis­trik­tet. Sta­sjons­vog­nen de satt i fikk en del ska­der, men det er uklart om bi­len vil bli to­tal­vrak.

I førs­te rek­ke er det front­ru­ten og pan­se­ret er det gått ut over, men venst­re speil, pan­se­ret og ta­ket har også fått seg en trøkk. Had­de det va­ert en full­vok­s­en elg, kun­ne det der­imot ha gått ver­re.

Brakk bei­net

- Det er snakk om en års­gam­mel/halv­an­net år gam­mel elg­ku som har løpt ut i vei­en og blitt på­kjørt av en bil. Kua had­de blant an­net bruk­ket det ene bei­net og måt­te av­li­ves på ste­det. Hun lå i grøf­ta da vi kom til ste­det, for­tel­ler Ole Gus­tav Gure­bo i Grim­stad vilt og etter­søk.

Han kom raskt til ste­det, og fikk hjelp av and­re til å få elg­kua ut av vei­ba­nen. En be­kjent kom så med en trak­tor slik at elg­kua kun­ne las­tes på en pick­up og kjø­res av­går­de til slak­ter Jens Ei­de.

- Kom­mu­nen sel­ger el­gen til slak­te­ren, og pen­ge­ne til­fal­ler kom­mu­nen. Så len­ge hånd­te­ring av dy­ret skjer in­nen to ti­mer, går det­te greit. Blo­det fikk vi tap­pet av kua ri­me­lig raskt. Mind­re dyr som rå­dyr en­der opp som mat i Dyreparken, for­tel­ler Gure­bo.

AVLIVET: Elg­kua brakk bei­net og måt­te av­li­ves. Her tar Grim­stad vilt og etter­søk seg av el­gen før trans­port til slak­ter Jens Ei­de.

SKA­DER: Kvin­nen og de to bar­na som satt i den­ne bi­len kom fra kol­li­sjo­nen med elg­kua uskadd. Bi­len fikk der­imot en del ska­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.