Åp­ner nok en ny bru­stad­bu

Ny­lig kas­tet Re­ma seg inn i kam­pen om søn­dags­han­de­len i Grim­stad med den nye bu­tik­ken på bie­slet­ta. Nå føl­ger Coop Ex­tra etter.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ BU­TIKK ➤ Chris­ti­an Aar­stad ga­vi­kar2@gat.no

Om kort tid åp­ner Coop Ex­tra ved Grim­stad Stor­mar­ked. Nå vil bu­tik­ken gi de ek­sis­te­ren­de Bru­stad-bu­ene i kom­mu­nen kamp om søn­dags­kun­de­ne.

Nye Coop Ex­tra ved Grim­stad Stor­mar­ked blir kraf­tig ut­vi­det og får søndagsåpent når bu­tik­ken åp­ner 21. juni. Det gir mu­lig­he­ter for sto­re inn­tekts­mu­lig­he­ter.

– Det er et hå­re­te mål, men vi me­ner det er rea­lis­tisk med tan­ke hvor mye vi ut­vi­der og be­lig­gen­he­ten. Mu­lig­he­te­ne er til ste­de og vi skal ut­nyt­te det. Vi er imid­ler­tid klar over at det kan ta noe tid, sier re­gion­sjef, Egil Berg.

Søndagsåpent

Det er ikke så len­ge til Ex­tra Øy­gårds­da­len åp­ner ved Ves­ter­led. I til­legg til en helt ny fa­sa­de og ut­vi­del­se, blir det også søndagsåpent. Ut­val­get av va­rer får nå 3.000 fle­re vare­ty­per enn til­fel­let er i dag.

Ex­tra lig­ger like ved E18, og den­ne plas­se­rin­gen er en av grun­ne­ne til at am­bi­sjo­ne­ne er så høye.

– Det er vik­tig for de an­sat­te at de har tro på det­te. Etter ut­vi­del­sen blir det en ny hver­dag som ikke er sam­men­lign­bart med det vi har i dag. Sam­ti­dig le­ver vi godt med at vi ikke kla­rer å nå mål­set­tin­gen. Det vik­tigs­te er at vi har tro på det­te, for­tel­ler Berg.

Bu­tikk nr. 400

At det­te blir Ex­tra-bu­tikk nr. 400 var ikke med i pla­ne­ne da de sat­te i gang med ar­bei­det før jul. Berg sier at det er eks­tra mor­somt når det kom­mer inn en slik ku­rio­si­tet. Par­ke­rings­plas­sen har tid­li­ge­re va­ert vel­dig trang og det har va­ert vans­ke­lig å kom­me fram med bi­len. Nå blir det et nytt opp­sett slik at det­te for­hå­pent­lig­vis ikke blir noe pro­blem i frem­ti­den.

Kraf­tig ut­vi­del­se

Berg er stolt over at ut­val­get i bu­tik­ken nå blir bed­re.

– Det blir vold­som­me ut­vi­del­ser på alt fra frukt til øl. Kun­de­ne kan kom­me til Ex­tra for å kjø­pe alt det de vil ha.

I for­bin­del­se med ut­vi­del­sen har det va­ert god dia­log med gård­ei­e­ren. Det har tid­li­ge­re va­ert kiosk der Ex­tra nå kom­mer inn. Nå får bu­tik­ken en egen inn­gang.

– McDo­nald’s ved si­den av gjør det vel­dig bra. Det er ikke no­en grunn til at vi ikke skal kla­re det sam­me, sier en op­ti­mis­tisk Berg.

TREDOBLING: Re­gion­sjef Egil Berg vi­ser med tre fing­re at am­bi­sjo­nen er å tre­dob­le om­set­nin­gen til den nye Ex­tra-bu­tik­ken i Øy­gårds­da­len. Sam­ti­dig går de inn med full tyng­de i søn­dags­mar­ke­det.

UT­VI­DER: Om­byg­gin­gen er i full gang av bu­tik­ken, som skal ny­åpne 21. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.