Vel­lyk­ket fes­ti­val i Øs­ter­hus

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ØS­TER­HUS Pet­ter Lau­vrak red@gat.no

Det Nors­ke Bren­ne­ri i Øs­ter­hus bruk­te «Sør­lan­det ake­vitt og whisky­fes­ti­val» til å vise seg fram for pub­li­kum den­ne hel­gen.

➤ Mye folk var nys­gjer­rig på brenne­vins­pro­du­sen­ten og tok tu­ren til lo­ka­le­ne til Det Nors­ke Bren­ne­ri (tid­li­ge­re Pun­ter­vold) i Øs­ter­hus for å del­ta på den år­li­ge fes­ti­va­len i hel­gen.

Der kun­ne de blant an­net sma­ke på bren­ne­ri­ets pro­duk­ter, el­ler nyte en øl fra Nøg­ne Ø, som også var til ste­de.

Det var mas­se folk fra fjernt og na­ert som lag­de god stem­ning på fes­ti­va­len.

No­en av de ti an­sat­te på bren­ne­ri­et holdt i til­legg fag­li­ge se­mi­na­rer for gjes­te­ne i kor­rek­te om­gi­vel­ser, mel­lom me­ter­høye stab­ler av brenne­vinstøn­ner.

Stor­sat­sing

Det Nors­ke Bren­ne­ri kjøp­te i 2016 Pun­ter­vold, og er iføl­ge grün­der og med­ei­er Odd Nel­vik Nor­ges nest størs­te brenne­vins­pro­du­sent.

– Vi øns­ker å åpne opp og vise fram sat­sin­gen vår til fol­ket. Om­set­nin­gen vår har økt enormt de sis­te to åre­ne, og pro­duk­te­ne våre sel­ger som bare det over hele lan­det, og også i ut­lan­det, for­kla­rer Nel­vik.

Vi­de­re for­tel­ler han at de nå har fått ene­rett på al­le SAS­fly­ene på ser­ve­ring og salg av ake­vitt og gin.

Bredt ut­valg

Bren­ne­ri­et har noe for en­hver smak. De mest solg­te pro­duk­te­ne er iføl­ge Nel­vik Arve­søl­vet og Hara­horn gin. Sist­nevn­te er Nor­ges mest solg­te hånd­verks­brenne­vin og be­står av nes­ten 40 for­skjel­li­ge ba­er og ur­ter fra hele Nor­ge. – Den lag­res på spe­si­el­le tøn­ner fra Spa­nia, som tid­li­ge­re er brukt til cher­ry, for å få den per­fek­te sma­ken, for­kla­rer Nel­vik. ➤

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.