Har kjøpt hjerte­star­ter

Ei­de Sa­ni­tets­for­ening har kjøpt en hjerte­star­ter, som nå er til­gjen­ge­lig for al­le som fer­des i Ei­de.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Vi har ikke no­en hjerte­star­te­re her i byg­da, og med fle­re og fle­re inn­byg­ge­re, og fle­re og fle­re eld­re her, syns vi det var på sin plass å skaf­fe det til byg­da, sier Ing­vild Lange­land i Ei­de Sa­ni­tets­for­enig.

– Vi vet jo hvor vik­tig det er med tid­lig inn­sats, hvis det skul­le duk­ke opp et til­fel­le der man får bruk for den. Helse og første­hjelp er noe vi øns­ker å fo­ku­se­re på i Sa­ni­tets­for­enin­gen vår, det er et ak­tu­elt tema for folk i al­le ald­re, leg­ger hun til.

Sen­tralt sted

Hjerte­star­te­ren er nå plas­sert på et sen­tralt sted i byg­da, na­er­me­re be­stemt på byg­get til Svenne­vig og Øde­gård.

– Vi måt­te plas­se­re den på et sen­tralt sted, midt i byg­da, og så treng­te vi strøm og slik for å ha den, så da var det et bra sted. Vi syns det var vik­tig at den kun­ne hen­ge på et sted der al­le kun­ne få tak i den, uten å måt­te hen­te nøk­ler og slik først. Svenne­vig og Øde­gård har va­ert vel­dig hjelp­som­me og vel­vil­li­ge, sier Lange­land.

Kurs

Sa­ni­tets­for­enin­gen had­de ny­lig et første­hjelps­kurs for med­lem­me­ne sine, samt for no­en in­vi­ter­te hos Svenne­vig og Øde­gård, men Lange­land på­pe­ker at man ikke tren­ger noe eget kurs for å bru­ke hjerte­star­te­ren.

– Den skal va­ere nok­så selv­for­kla­ren­de, slik at al­le skal kun­ne bru­ke den om uhel­let er ute, sier hun.

Hjerte­star­te­ren vil jevn­lig bli kon­trol­lert, slik at det all­tid er nok bat­te­ri på den.

FOTO: PRIVAT

KURS: Den­ne gjen­gen var ny­lig på kurs for å la­ere seg første­hjelp.

TEST: De frem­møt­te på kur­set fikk se hvor­dan hjerte­star­te­ren

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.