Da­gens TEKST

Je­sus er igår

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

➤ DET GÅR ikke an å si at et men­nes­ke ER igår, et men­nes­ke VAR igår. Kun om Gud kan man si, at Han er igår. Han er I al­le ti­der, igår, idag og imor­gen.

Mo­ses, som skul­le føre Is­rae­lit­te­ne ut av Egypt, spur­te Gud: Hvem skal jeg si har sendt meg? Hva er Ditt navn? Si at «Jeg er» har sendt deg. Da sol­da­te­ne skul­le ar­res­te­re Je­sus i Getse­ma­ne hage, rett før kors­fes­tel­sen, pre­sen­ter­te Je­sus seg som «Jeg er», det re­sul­ter­te i at sol­da­te­ne falt til jor­den med ne­sen ned i gru­sen.

At Je­sus Kris­tus er igår og idag den sam­me, ja til evig tid (He­br. 13,8) gir oss en ny mu­lig­het. Vi kan ikke for­and­re igår, for vi er be­gren­set til idag, vi kan kun be­ar­bei­de igår, bare Je­sus, som er igår, har mu­lig­he­ten til å end­re min gårs­dag, slik at de røt­te­ne som ba­erer dår­lig frukt i mitt liv idag, blir borte. Han vil hjel­pe oss med for­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.