Som­mer­ba­sar

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ LØR­DAG ETTER­MID­DAG 16. juni er det igjen du­ket for som­mer­ba­sar i Mi­sjons­sa­len, Groo­se­vei­en 38.

Vi hå­per på fint som­mer­va­er så vi kan va­ere ute. Det blir ap­pell, salg av pøl­ser, kaf­fe og ka­ker. Som på tid­li­ge­re som­mer­ba­sa­rer blir det åre­salg med fine ge­vins­ter, og det skal trek­kes på ho­ved­lot­te­ri­et.

Sett av den­ne etter­mid­da­gen og bli med på en so­si­al og hyg­ge­lig sam­men­komst!

➤ KLUB­BER OG for­enin­ger, bruk Adres­sa!

Skriv om ar­ran­ge­men­te­ne de­res, en­ten på for­hånd el­ler etter­på. Send gjer­ne med det bil­de. E-post­adres­sen vår er: red@gat.no Inn­le­ve­rings­frist kl. 9 tre virke­da­ger før inn­rykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.