– Rea­ge­rer på for­sø­ket på å leg­ge press på meg

Kom­mune­styre­po­li­ti­ker Issi­fou Ko­an­da (SV) rea­ge­rer kraf­tig på det han me­ner er et kneb­lings­for­søk fra Knut Mør­land (KrF), le­der av opp­veks­t­og ut­dan­nings­ut­val­get.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - PO­LI­TIKK kjetil@gat.no

«Hei Knut,

Det er po­li­tik­kens ve­sen, og helt le­gi­timt, at det er for­skjel­li­ge syn på sa­ker. Det er imid­ler­tid ikke le­gi­timt at det po­li­tis­ke fler­tal­let kal­ler inn re­pre­sen­tan­ter fra and­re par­ti/ op­po­si­sjo­nen for å stil­le dem til an­svar for sin ue­nig­het. Jeg har ver­ken plikt til el­ler in­ten­sjon om å møte dere til et «dia­log­møte». Jeg rea­ge­rer sterkt på det­te for­sø­ket på å leg­ge press på meg.»

Slik åp­ner Issi­fou Ko­an­da, kom­mune­styre­med­lem for SV, en av sine sis­te e-pos­ter til et an­net kom­mune­styre­med­lem, Knut Mør­land (KrF). I til­legg til å va­ere kom­mune­styre­med­lem, er Mør­land også le­der av opp­veks­t­og ut­dan­nings­ut­val­get, og det er i den­ne sam­men­heng Ko­an­da nå er ry­ken­de uenig med Mør­land om vei­en vi­de­re i den så­kal­te skole­sa­ken på Fja­ere barne­sko­le.

Et sam­let opp­vekst­ut­valg eni­ge

Et sam­let og tverr­po­li­tisk opp­veks­t­og ut­dan­nings­ut­valg, fra Ap til Frp, had­de for kort tid si­den et le­ser­inn­legg i Adres­sa. Der skrev de at «Iføl­ge Fyl­kes­man­nen har sko­len gjort det som med ri­me­lig­het kan for­ven­tes for å opp­fyl­le Fyl­kes­man­nens ved­tak i klage­sa­ken, og har dermed opp­fylt ak­ti­vi­tets­plik­ten.»

Issi­fou Ko­an­da, som ikke sit­ter i det­te ut­val­get, men som har en­ga­sjert seg sterkt i den­ne sa­ken, har rea­gert på det­te inn­leg­get fra ut­val­get.

«Som le­der for opp­vekst­ko­mi­te­en er du, Knut Mør­land, an­svar­lig for at ko­mi­te­en har gått ut of­fent­lig i me­dia og frem­met på­stan­der om at jeg og and­re er feil­in­for­mer­te, og at dere sit­ter med in­for­ma­sjon som set­ter sa­ke­ne i det per­spek­tiv dere for­sø­ker å kon­stru­ere. Det­te er uak­sep­ta­belt, da jeg, and­re po­li­ti­ke­re, fag­folk og in­volver­te for­eld­re kan do­ku­men­te­re at på­stan­de­ne de­res ikke er i sam­svar med helt sen­tra­le ved­tak, fag­li­ge ut­ta­lel­ser og do­ku­men­ter. Her er det vi som skal kre­ve at dere leg­ger de­res in­for­ma­sjon og kil­der på bor­det!», skri­ver Ko­an­da, før han opp­sum­me­rer bre­vet sitt til Mør­land:

«Jeg for­ven­ter at dere sen­der meg skrift­lig do­ku­men­ta­sjon på hver på­stand dere kom­mer med i inn­leg­get dere skrev i Adres­sa og Ag­der­pos­ten der dere også rede­gjør for hvil­ke kon­kre­te sa­ker/for­eld­re og for­hold dere snak­ker om, slik at par­te­ne kan få be­nyt­te sin rett til kon­tra­dik­sjon. Etter at slik in­for­ma­sjon er mot­tatt, vil jeg even­tu­elt vur­de­re å inn­kal­le dere til et opp­kla­rings­møte.»

– For­søk på å pres­se meg

Bak­grun­nen for det­te sis­te bre­vet fra Ko­an­da er blant an­net en e-post fra Mør­land til Ko­an­da da­gen før. Der skri­ver Mør­land at «Opp­vekst­ko­mi­te­en ser at vi har ulikt syn på «Fja­ere­sa­ken». Vi prøv­de å gi et ny­an­sert bil­de sett fra vårt stå­sted. Vi har lest ditt svar på nett­avi­sa i dag og drøf­tet det­te i ko­mi­te­en. Å drøf­te ➤ Det­te skjed­de da for­mann­ska­pet be­hand­let sa­ken på sitt sis­te møte.

Po­li­ti­ker­ne har tid­li­ge­re ved­tatt at det skal byg­ges 11 nye søp­pel­an­legg rundt om­kring i byen, lik det som har kom­met det­te vi­de­re i avi­sa er ugreit, men vi øns­ker å be deg og SV til dia­log­møte i For­mann­skaps­sa­len på Råd­hu­set på en tid det pas­ser deg og dine. Vil du fore­slå et tids­punkt?»

Det er det­te Ko­an­da li­ker dår­lig og som han me­ner er et for­søk på å pres­se ham til taus­het.

– Mer­ke­lig. Jeg opp­le­ver in­vi­ta­sjo­nen som en måte å pres­se meg på; at jeg ikke skal stil­le kri­tis­ke spørs­mål, men i ste­det va­ere enig. Men jeg har ikke tenkt å dri­ve po­li­tikk i kor­ri­do­re­ne. Sa­ken skal be­ly­ses i full of­fent­lig­het, og al­le skal kun­ne vite hva som fore­går, sier Issi­fou Ko­an­da til Ag­der­pos­ten.

– Hvis jeg ikke had­de va­ert en er­fa­ren po­li­ti­ker, kun­ne jeg lett blitt pres­set på den­ne må­ten. Men jeg er ab­so­lutt ikke in­ter­es­sert i å dri­ve kor­ri­dor­po­li­tikk, el­ler bi­dra til av­dra­ma­ti­se­ring opp på Tor­vet og i St­or­ga­ten uten­for Lyst­huset.

Opp­rin­ne­lig var pla­nen at ett av dis­se nye an­leg­ge­ne skul­le leg­ges i Voss gate 12, men av fle­re uli­ke år­sa­ker vil­le hel­ler råd­man­nen leg­ge det­te til Voss gate 8.

Det­te var der­for for­sla­get til ved­tak til for­mann­ska­pet, og det­te ble en­stem­mig ved­tatt, hvis grunn­er­verv går i or­den.

De ved­tok også at al­le ned­grav­de av­falls­an­legg i sen­trum byg­ges med best mu­li­ge løs­nin­ger. av en vik­tig sak, sier Ko­an­da vi­de­re til avi­sen.

Knut Mør­land vil ikke si hva han me­ner om Ko­an­das på­stan­der om at han blir for­søkt pres­set.

– Han må si det han vil. Opp­vekst­ut­val­get skal ikke ut­ta­le Da po­li­ti­ker­ne be­hand­let 1. ter­tial­rap­port, frem­met også Arnt Gunnar Tøn­nes­sen (V) et for­slag om at om­byg­gin­gen av Voss gate ikke ut­set­tes og at det skal kom­me en sak i det førs­te møte etter som­mer­en der det leg­ges fram al­ter­na­tiv fi­nan­sie­ring, slik at byg­gin­gen kan kom­me i gang så raskt som mu­lig.»

Det­te ble en­stem­mig ved­tatt. seg mer til me­dia om den­ne sa­ken, sier Mør­land til Ag­der­pos­ten.

– Hvor­for står hele ut­val­get bak den­ne av­gjø­rel­sen?

– For­di det er så man­ge hen­syn som skal iva­re­tas, sier Mør­land.

ARKIVFOTO

OPP­RØRT: Issi­fou Ko­an­da, SVs enes­te re­pre­sen­tant i kom­mune­sty­ret, rea­ge­rer sterkt på Knut Mør­lands handle­måte i skole­sa­ken.

ARKIVFOTO

– FÅR SI DET HAN VIL: Slik rea­ge­rer Knut Mør­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.