Fikk støt­te for sam­lo­ka­li­se­ring

Po­li­ti­ker­ne ga full støt­te til råd­man­nens for­slag om at brann, po­li­ti og am­bu­lan­se bør leg­ges i det sam­me byg­get i frem­ti­den.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kjetil Karl­sen kjetil@gat.no

Som Adres­sa skrev for­ri­ge tors­dag, fore­slår råd­man­nen over­for po­li­ti­ker­ne at brann­ve­se­net, po­li­ti­et og am­bu­lanse­tje­nes­ten i frem­ti­den bør flyt­te sam­men i det sam­me byg­get på in­du­stri­tom­ten. Det­te for­sla­get kom­mer for­di da­gens bygg som brann­sta­sjo­nen hol­der til i ikke len­ger er funk­sjo­nelt og pas­ser som brann­sta­sjon.

Ba­sert på det­te har der­for råd­man­nen over­for po­li­ti­ker­ne fore­slått at det skal set­tes i gang et ar­beid med å ut­re­de ny brann­sta­sjon. Det­te som en del av ut­vik­lin­gen av «in­du­stri­tom­ten». Det skal i den­ne for­bin­del­se også se­es na­er­me­re på mu­lig­he­ten for å kun­ne sam­lo­ka­li­se­re brann, po­li­ti og am­bu­lan­se. Skul­le en løs­ning med al­le nød­eta­ter ikke la seg gjen­nom­føre, fore­slår råd­man­nen at en går vi­de­re med en mu­lig­hets­stu­die rundt etab­le­ring av en ny brann­sta­sjon og even­tu­elt de eta­ter som øns­ker å sam­lo­ka­li­se­re seg.

– Leit det kom­mer nå

Det­te for­sla­get kom­mer alt­så i un­der­kant av to år etter at po­li­ti­et fikk split­ter nye og topp mo­der­ne lo­ka­ler rett på and­re si­den av vei­en for in­du­stri­tom­ten, rett ved si­den av råd­hu­set.

Da po­li­ti­ker­ne be­hand­let sa­ken i for­mann­ska­pet, var det bare Trond Erik Bog­nø (H) som tok opp det­te po­en­get.

– Jeg er vel­dig glad for at vi nå skal se på å få en ny brann­sta­sjon. Det hand­ler blant an­net om tre­nings­mu­lig­he­ter for dem. Kra­ve­ne til brann­ve­se­net end­rer seg også ras­ke­re enn tid­li­ge­re. Jeg støt­ter der­for råd­man­nens for­slag og tror at det­te skal bli bra. Jeg er for øv­rig litt lei meg for at det­te ar­bei­det ikke ble gjort i for­kant før vi byg­de ny po­liti­sta­sjon og at vi i ste­det bruk­te pen­ger på det byg­get. Det er synd. Vi viss­te jo at be­ho­ve­ne var der før vi ved­tok det, sa han.

Sam­ar­beid med Øst­re Ag­der

Terje Stalle­land (Frp) var på sin side mer opp­tatt av sam­ar­beid, og da med Øst­re Ag­der. Han var også enig med Bog­nø i at po­li­ti­ker­ne må ten­ke man­ge år frem­over i tid når de tar den­ne be­slut­nin­gen.

Han men­te også at po­li­ti­ker­ne bur­de sky­ve in­ves­te­rin­ger så langt fram som mu­lig.

– Vi er en kom­mu­ne som skatt­leg­ger inn­byg­ger­ne re­la­tivt hardt. I den sam­men­heng er det be­ti­me­lig å spør­re om ikke Grim­stad kan tas vare på av de­ler av Øst­re Ag­der. Vil det va­ere en ge­vinst i å slip­pe å måt­te ha fire ka­ser­ner­te per­soner på jobb her i Grim­stad og hel­ler or­ga­ni­se­re også med Øst­re Ag­der? Den vur­de­rin­gen bør vi ta på al­vor for å sky­ve på kost­na­de­ne, sa han.

De­ret­ter ble råd­man­nens for­slag en­stem­mig ved­tatt.

SYND: Trond Erik Bog­nø syn­tes det er leit at ikke po­li­ti­ker­ne vur­der­te sam­lo­ka­li­se­ring tid­li­ge­re. Bak kom­mu­nal­sjef Trond-Ve­gar Jo­han­sen.

SAM­LO­KA­LI­SE­RING: Brann­ve­se­net kan i frem­ti­den flyt­te sam­men med po­li­ti og am­bu­lan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.