Nat­te­rav­ne­ne blir ikke lagt ned

Nat­te­rav­ne­ne i Grim­stad be­står. Nå vil de ha med seg fle­re for at nat­ten skal bli mest mu­lig trygg.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT -

Det var len­ge en fare for at til­bu­det kun­ne bli lagt ned. Nå er det imid­ler­tid ny op­ti­mis­me, og An­ne Met­te Bjørka­våg hå­per å få fle­re med seg på la­get.

– Vi tren­ger fle­re som vil va­ere med. Det er mye rus og an­net drit og lort. Det er vik­tig at vi er syn­lig i by­bil­det, sier Bjørka­våg som er styre­le­der i Nat­te­rav­ne­ne Grim­stad.

Bjørka­våg un­der­stre­ker at nat­te­rav­ne­ne ikke er no­en vakt­bik­kje , men at de er men­nes­ker som man kan stop­pe opp å pra­te med.

Bjørka­våg sav­ner en bed­re for plass for ung­dom­me­ne å va­ere.

Bjørka­våg for­tel­ler at de for det mes­te mø­ter hyg­ge­li­ge men­nes­ker, men at man selv­føl­ge­lig ten­ker på hva man kun­ne gjor­de annerledes i en­kelt­si­tua­sjo­ner.

– På 16. mai var det en slåss­kamp på Groos. Man fun­de­rer på om man her bur­de va­ert tid­li­ge­re ute slik at man kun­ne stop­pet slåss­kam­pen, sier Bjørka­våg.

«Su­per­rav­ner»

Det er no­en natte­rav­ner hun kal­ler «su­per­rav­ner». Det­te er folk som er med fre­dag etter fre­dag og gjør en uvur­der­lig inn­sats. – Er dis­se for­bil­der for and­re? – Ja, men sam­ti­dig kan man ikke for­ven­te at folk stil­ler opp slik de gjør. Det­te er folk som vet hva de skal, ut­ta­ler Bjørka­våg.

En­ga­sje­ment

Nat­te­rav­ne­ne har i som­mer fe­rie og star­ter opp igjen 17. au­gust. s du øns­ker å bli natte­rav­ner, opp­ford­rer hun til å ta kon­trakt på Face­bo­ok, Insta­gram el­ler di­rek­te til hen­ne.

ARKIV

NATTRAVN: An­ne Met­te Bjørka­våg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.