Loppe­mar­ked i ha­ge­ne

Lør­dag for­mid­dag var ha­ge­ne i Føreidsgate gjort om til loppe­mar­ked.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - Ja­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

– Vi har fylt opp egne ha­ger, og i til­legg har vi ringt rundt til ven­ner for å høre om de had­de ting de had­de lyst å sel­ge, sier Mor­ten Pet­ter­sen, en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne til mar­ke­det i Føreidsgate. Det har ikke va­ert ar­ran­gert tid­li­ge­re, og na­bo­ene var der­for spen­te på hvor­dan re­spon­sen vil­le va­ere. Men det had­de de ikke trengt å be­kym­re seg for, fra mar­ke­det åp­net klok­ken 10 var det godt med folk i al­le ha­ge­ne.

– Det er jo litt skum­melt førs­te gang man ar­ran­ge­rer noe som det­te, sier Pet­ter­sen, om ha­ge­ne som for an­led­nin­gen var fylt opp med blant an­net kla­er, ski, kaffe­ser­vice, sports­ut­styr, glass, ke­ra­mikk og smyk­ker.

– For min egen del er jeg vel­dig glad i ting fra 1950-, 60- og 70-tal­let, som gam­le te­ak­møb­ler og pynte­gjen­stan­der, for­tel­ler Pet­ter­sen.

KO­SE­LIG GATE: Føreidsgate var lør­dag fylt opp med «lop­per» til salgs i al­le ha­ge­ne.

SER­VICE: Ma­ria Bjør­ke Hen­rik­sen, San­na Øvre­bø Koch og La­ra Thor­sen solg­te blant an­net kaffe­ser­vice.

MAR­KED: Be­bo­ere i Føreidsgate la­get en ko­se­lig loppe­mar­ked lør­dag for­mid­dag.

MYE RART: Det var mye kla­er til salgs, alt fra flot­te kjo­ler til vin­ter­tøy.

FOR­NØYD: Mor­ten Pet­ter­sen var godt for­nøyd med be­sø­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.