Vil søke om ny flom­lys­ut­set­tel­se

Grimstad Adressetidende - - SPORT - LE­VER­MYR Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Der­som flom­ly­se­ne på Le­ver­myr må gjen­nom en ny bygge­sak, blir ikke an­leg­get klart til høst­se­son­gen.

Jerv er nødt til å ha flom­lys på sin hjemme­bane Le­ver­myr, og an­leggs­ei­er Grim­stad kom­mu­ne har der­for i leng­re tid ar­bei­det med å få det­te på plass. Ny­lig ble kom­mu­nens ved­tak om å byg­ge 40 me­ter høye lys­mas­ter opp­he­vet av Fyl­kes­man­nen.

– Det vik­tigs­te i til­bake­mel­din­gen fra Fyl­kes­man­nen er av­stan­den til nabo­tom­te­ne, at det ikke er vur­dert i hen­hold til be­stem­mel­se­ne i plan- og byg­nings­lo­ven. Entre­pre­nø­ren har sin kon­su­lent til å se på sa­ken, alt­så hvor na­er­me vi kom­mer nabo­tom­te­ne og om det kan flyt­tes på. Vi må mi­ni­mum 20 me­ter av­stand et­ter­som det er 40 me­ter høye mas­ter. Hvis ikke det går, blir det en helt ny bygge­sak med søk­nad om dis­pen­sa­sjon, sier kom­mu­nens pro­sjekt­le­der Tho­mas An­der­sen.

– Jeg reg­ner med det blir søkt om en ut­set­tel­se, for blir det en ny bygge­sak blir vi ikke fer­di­ge til høs­ten, sier han.

Det­te be­kref­ter by­gart­ner

Rolf In­ge Pet­ter­sen.

Lang be­hand­lings­tid

– Ved­ta­ket ble opp­he­vet, og det må til ny be­hand­ling. Det kan hen­de det blir på­kla­get. Hvis det blir på­kla­get, har Fyl­kes­man­nen en be­hand­lings­tid på ti uker. Hvis det går gjen­nom i tek­nisk ut­valg juli, er det tre uker klage­tid, og så ti uker hos Fyl­kes­man­nen. Da er du ute i ok­to­ber. Så er det en må­neds le­ve­rings­tid på mas­te­ne, for de må pro­du­se­res i Tysk­land, for­kla­rer Pet­ter­sen.

Klub­ber som ikke opp­fyl­ler fot­ball­for­bun­dets krav til an­legg kan i ver­ste fall ri­si­ke­re å bli de­gra­dert.

– Det blir søkt om en for­len­get dis­pen­sa­sjon fra NFF. De har gått på en dis­pen­sa­sjon en stund nå. Når de ser at det er ting som skjer, vil jeg tro at de tar hen­syn til det når de be­hand­ler det. Ting tar litt leng­re tid enn vi had­de sett for oss, sier Pet­ter­sen.

Det lyk­kes ikke Adres­sa å kom­me i kon­takt med NFFs an­leggs­sjef Ole Myhr­vold man­dag.

UVISST: Det er frem­de­les uvisst når de plan­lag­te flom­lys­mas­te­ne på Le­ver­myr kan byg­ges.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.