Kok­te over på slut­ten

Ex­press var iføl­ge Ex­press-tre­ner, Roy Lud­vig­sen det klart bes­te la­get i Lyng­dal lør­dag, men po­en­ge­ne, de klar­te de ikke å ta med seg hjem til Fe­vik.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - 4. DI­VI­SJON An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Ex­press møt­te se­rie­le­der Lyng­dal på borte­bane i hel­gen, en kamp Ex­press gjer­ne vil­le vin­ne, for å hen­ge med helt i top­pen av av­de­lin­gen.

Det ble en inn­holds­rik start på kam­pen, og la­ge­ne sco­ret til sam­men fire mål på de førs­te 20 mi­nut­te­ne.

Fe­vik-la­get tok le­del­sen etter bare tre mi­nut­ter ved Stei­nar Be­rås, før hjemme­la­get Lyng­dal ut­lig­net fem mi­nut­ter etter. I det 11. mi­nutt var Kristian Erik­sen frem­på for Ex­press og sco­ret, men Lyng­dal ut­lig­net til 2–2 i det 19. spille­mi­nutt, og det ble også pause­re­sul­ta­tet.

Dum­me valg

Andre­om­gan­gen så len­ge ut til å bli mål­løs, men på over­tid fikk Lyng­dal til­kjent straffe­spark, som hjemme­la­get sik­kert sat­te inn bak Ex­press-keeper Hen­ning Hal­dorsson. Dermed vant Lyng­dal 3–2.

– Vi var det klart bes­te la­get i beg­ge om­gan­ge­ne. Vi var gode i 85 mi­nut­ter, før det be­gyn­te å koke litt over for oss på slut­ten. Vi ble for lite klo­ke og ky­nis­ke i slutt­mi­nut­te­ne, og gjor­de en del dum­me valg, som blant an­net re­sul­ter­te i et straffe­spark. Kje­de­lig, men sånn er det, sier Ex­press-tre­ne­ren.

Lud­vig­sen me­ner at po­en­ge­ne vil­le ha hav­net på Fe­vik, om dom­me­ren had­de gjort job­ben sin.

– Vi bur­de nok hatt to straffe­spark, og keepe­ren de­res bur­de va­ert ut­vist. Det er jo selv­sagt en sub­jek­tiv opp­fat­ning av kam­pen det her, men jeg me­ner at dom­me­ren var den sva­kes­te ak­tø­ren på Lyng­dal sta­dion, og det vet jeg det er fle­re som er enig i, sier han.

Lud­vig­sen ro­ser spil­ler­ne sine, og me­ner det de pres­ter­te på lør­dag var noe av det bed­re de har gjort den­ne se­son­gen.

At det nå ble tap for se­rie­le­de­ren, og de får et yt­ter­li­ge­re for­sprang på ta­bel­len, tar han ikke så tungt.

– Det er fle­re lag som vil tape der borte, men jeg er nok­så sik­ker på at Lyng­dal også vil gå på no­en tap frem­over. Sånn sett har vi al­le mu­lig­he­ter til å hav­ne jevnt med dem på ta­bel­len, sier han.

Mø­ter Jerv

Nes­te ut­ford­ring for Ex­press blir Jerv 2, som er mot­stan­der på Fe­vik først­kom­men­de man­dag.

– Jerv kom­mer nok med et godt lag, men godt lag har vi også. Det blir nok en jevn kamp, som spil­ler­ne våre gleder seg vel­dig til. Det er all­tid litt eks­tra gøy når mot­stan­de­ren er Aren­dal el­ler Jerv. Så gjel­der det som i al­le dis­se kam­pe­ne, å fin­ne rett spen­nings­nivå. El­lers skal vi for­be­re­de oss som van­lig den­ne uka, så skal vi va­ere kla­re, sier Lud­vig­sen.

– Vi er det la­get som sco­rer mest i se­ri­en, men vi slip­per inn for mye mål. Der må vi gjø­re en jobb, leg­ger han til.

Kam­pen mot Jerv man­dag star­ter klok­ken 18.30 og spil­les alt­så på Fe­vik.

ARKIVFOTO

SURT TAP: Ole Ma­ri­us Hå­be­stad og Ex­press tap­te mot Lyng­dal i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.