Går for å unn­gå rulle­stol

For tre og en halv må­ned si­den star­tet Ole Kjell Stø­le vei­en mot et nytt liv, for å få en let­te­re hver­dag og unn­gå å hav­ne i rulle­stol.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - HEL­SE

➤ For tre må­ne­der si­den be­gyn­te Ole Kjell Stø­le med en sun­ne­re kost og tre­ning. Nå går han én time på trede­møl­la fle­re gan­ger i uka. Det har re­sul­tu­ert i en 23 kilo let­te­re kropp. Han tre­ner for å unn­gå å hav­ne i rulle­stol.

På tre og en halv må­ned har Ole Kjell Stø­le gått ned 23 kilo og har fått en ny hver­dag.

Men han fikk en tøff start på li­vet, noe som var opp­sla­get i Adres­sa i juli 1985. For hjer­tet hans stan­set i 15 mi­nut­ter.

– Men tak­ket va­ere iher­dig inn­sats fra så vel le­ger som syke­plei­ere og jord­mød­re ved sen­tral­syke­hu­set i Aren­dal le­ver han i dag, og plud­rer og ko­ser seg som en nor­mal baby. Den lil­le gut­ten var sterk og vil­le leve. As­sis­te­ren­de over­lege Ole Kris­ti­an Da­ni­el­sen ved barne­av­de­lin­gen har tid­li­ge­re ald­ri opp­levd ma­ken, sto det å lese på første­si­den i Adres­sa 9. juli 1985.

For det tok nem­lig 15 mi­nut­ter fra han ble hen­tet ut av mors liv ved et kei­ser­snitt til hjer­tet hans be­gyn­te å slå.

– Jeg vil ikke dra­ma­ti­se­re hen­del­sen, men jeg har ald­ri opp­levd at hjer­tet på et lite barn er kom­met i gang etter så lang tid, sa Da­ni­el­sen.

I be­ve­gel­se

Etter fød­se­len fikk Ole Kjell ce­re­bral pa­re­se, og der­for har han også måt­te tre­ne sto­re de­ler av li­vet.

– Jeg må hol­de meg i be­ve­gel­se, sier han.

Da fa­ren hans, Kjell Stø­le, ble syk med hjerte­in­frakt, be­stem­te de seg sam­men for å leg­ge om kos­ten.

– Vi be­gyn­te å spi­se sunt, og spis­te ofte havre­gryn sam­men til fro­kost. Han be­gyn­te å tre­ne hver dag, og jeg ble med på las­set, for­tel­ler han.

Kos­ten gikk over til å be­stå av havre­gryn, knekke­brød, frukt og mind­re por­sjo­ner til mid­dag, Brus ble byt­tet ut med vann og po­tet­gull kun i hel­ge­ne.

Fa­ren gikk bort

I april gikk fa­ren plut­se­lig bort, og selv om det var tøft så for­te­sat­te Ole Kjell å tre­ne.

– Pap­pa sa jeg måt­te for­set­te med det, sier han.

Til tross for at han er ufør som føl­ge av syk­dom­men sin, så har han nå over­tatt fa­rens jobb som vakt­mes­ter i Krå­ke­vi­ka. Der er han fle­re gan­ger i uken. Og som of­test tar han en tre­nings­økt på Gym 36 før jobb.

Der går han på trede­møl­la på maks stig­ning, 15 pro­sent.

– Jeg hus­ker førs­te gan­gen jeg klar­te å gå en hel time sam­men­hen­gen­de på møl­la, det var gøy, smi­ler han. For det er vans­ke­lig for ham å gå, etter­som det ene bei­net er skjevt.

– Da jeg vei­de 117 kilo så mer­ket jeg at ting var tungt. I dag er jeg myk og ting går mye let­te­re. In­gen­ting er et ork len­ger. Det er dei­lig. Set­ter jeg meg ned så kan jeg ende i rulle­stol, for da stiv­ner jeg i ledd og se­ner. Når jeg var stor så ble det en eks­tra be­last­ning, sier Stø­le. Tre­nin­gen skal han fort­set­te med, og mo­ti­va­sjo­nen fin­ner han i re­sul­ta­ne­ne som er opp­nådd.

– Jeg har mer gnist i hver­da­gen og ting er ikke et slit len­ger, sier han.

In­spi­re­ren­de

På tre­nings­sen­te­ret får han hjel­pen han tren­ger, men un­der­stre­ker at han tre­ner på egen­hånd, på møl­le og styrke­ap­pa­ra­ter etter­på.

– Men det er hyg­ge­lig å va­ere her, sier her.

Og han blir lagt mer­ke til på tre­nings­sen­te­ret, både av dem som job­ber der, og de som tre­ner der.

– Han er utro­lig flink, og det er in­spi­ren­de for de and­re her å se hva han har opp­nådd. Han for­tje­ner all den kre­ditt han kan få, sier Mo­ni­ca Lyngroth Ne­sje, dag­lig le­der på Gym 36.

FOTO: JANICKE YTTERVIK

MAKS STIG­NING: Når Ole Kjell Stø­le går på møl­la går han på maks stig­ning hele ti­den. Det er 15 pro­sent og kre­ver sitt. Når han i til­legg sli­ter med et skjevt bein, så er det desto tyng­re. Førs­te gan­gen han klar­te en hel time i et strekk, var en mile­pael.

BLID: Ole Kjell Stø­le er for­nøyd når han står på møl­la. – Set­ter jeg meg ned så kan jeg ende i rulle­stol, for da stiv­ner jeg i ledd og se­ner.

IN­SPI­RE­REN­DE: Mo­ni­ca Lyngroth Ne­sje er im­po­nert over inn­sat­sen til Ole Kjell Stø­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.