Åp­ner øl­ut­salg

Nøgne Ø fyl­ler den ned­lag­te Shell-sta­sjo­nen med nytt liv i som­mer.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

I som­mer blir «Shell­bryg­ga» til «Nøgne Ø-bryg­ga», når Nøgne Ø åp­ner bu­tikk.

Ved nytt­år la steng­te An­ders Me­tveit dø­re­ne for godt på Smith Pe­ter­sens bryg­ge, og si­den har det va­ert auto­mat­salg av driv­stoff på ben­sin­sta­sjo­nen i sen­trum.

Det er nå i ferd med å end­re seg. For iføl­ge nett­ste­det Øl­por­ta­len har bryg­ge­ri­et Nøgne Ø blin­ket seg ut det tom­me bu­tikk­lo­ka­let.

– Der det tid­li­ge­re ble solgt brus, pøl­ser og tenn­plug­ger skal det nå sel­ges øl. Øl fra Nøgne Ø. Det er snakk om en så­kalt pop opp-bu­tikk. Et fe­no­men vi kjen­ner best fra sto­re byer i ut­lan­det, men nå har Nøgne Ø valgt å ta det til bryg­ge-me­tro­po­len Grim­stad, står det på nett­ste­det.

Frir til lo­kal­be­folk­nin­gen

Nøgne Øs dag­li­ge le­der Sver­re Orm Øver­land be­kref­ter at de nå job­ber med å for­be­re­de et øl­ut­salg i lo­ka­le­ne. Plan­lagt åp­ning er en­ten i lø­pet av nes­te uke el­ler se­nest man­dag 25. juli.

– Vi øns­ker å fri til våre størs­te fans, nem­lig lo­kal­be­folk­nin­gen, og ska­pe litt liv og røre i som­mer, sier Øver­land til Adres­sa.

– I fjor åp­net vi vårt nye be­søks­sen­ter i gam­le Ry­ke­ne kraft­sta­sjon. Vi had­de en om­vis­ning tre gan­ger i uken, og det var en stor suk­sess. Vi had­de i snitt 25 per­soner per om­vis­ning. Vi fikk vist både fast­bo­en­de og tu­ris­ter hvor flott vi har det og hva vi står for. I år ut­vi­der vi den bi­ten, fort­set­ter han.

I som­mer skal bryg­ge­ri­et nem­lig ha om­vis­nin­ger hver enes­te hver­dag. I etter­kant vil bu­tik­ken og pu­ben på bryg­ge­ri­et va­ere åpent.

– For å pro­mo­te­re det­te, og for å gi dem som er i Grim­stad god in­for­ma­sjon om dis­se om­vis­nin­ge­ne, kom vi på ide­en om å ha et øl­ut­salg hvor vi gir in­for­ma­sjon, og gir folk mu­lig­he­ten til å booke seg inn på dis­se om­vis­nin­ge­ne. Det var fle­re tom­me lo­ka­ler, men det som er fint med Shell-sta­sjo­nen, er at den har naer­het til både sjø og byen. På sm­ei­ge­da­ger i fjor var det få på om­vis­nin­ge­ne, men på uva­ers­da­ger var det smekk­fullt. Så på da­ger med fint va­er kan båt­tu­ris­ter gå i land og kjø­pe is­kaldt øl, og på uva­ers­da­ger kan de kom­me seg opp hit på om­vis­ning, sier Øver­land.

Vik­tigst å ska­pe blest

For­må­let er ikke først og fremst et stort salg av øl i de gam­le ben­sin­sta­sjons­lo­ka­le­ne.

– Det vik­tigs­te er å ska­pe blest. Den vik­tigs­te han­dels­ka­na­len er selv­føl­ge­lig våre gode han­dels­part­ne­re i han­dels­stan­den og Vin­mono­po­let. Vi har ikke am­bi­sjo­ner om noe stort vo­lum, sier Øver­land.

Pla­nen er at det­te blir en som­mer­ak­ti­vi­tet, ikke en bu­tikk året rundt.

– Enn så len­ge er det en po­pup­bu­tikk, som det he­ter på godt norsk. Så får vi se hvor po­pu­la­ert det blir. De dag­li­ge om­vis­nin­ge­ne star­ter man­dag først­kom­men­de og va­rer til 17. au­gust, opp­ly­ser Øver­land.

Bryg­ge­ri­et er nå på jakt etter noen som kan ten­ke seg å job­be på by­ens nye øl­ut­salg.

– På nett sø­ker vi etter en el­ler to som vil ha som­mer­jobb der. Vi tren­ger en el­ler to som er fylt 18, som øns­ker en spen­nen­de som­mer­jobb i Grim­stad sen­trum til å ta kon­takt med oss, sier Øver­land.

I til­legg til hele Nøgne Øs sort­i­ment av «bu­tikk­øl» (<4,7%) vil det va­ere mu­lig å kjø­pe brus fra ny­opp­star­te­de Grim­stad Brus­fab­rikk, mel­der Øl­por­ta­len. Dess­uten fort­set­ter Shell med auto­mat­salg av driv­stoff.

DRIKKESTASJON: Gam­le Grim­stad ben­sin­sta­sjon blir øl- og brussta­sjon i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.